ก.พ. 13

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

http://gg.gg/8wce0

ก.พ. 10

แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)

ก.พ. 08

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

1. การเข้าสู่สถานที่แข่งขันศูนย์การค้าเซียร์รังสิตจะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าภายในห้างได้ เวลา 06:00 น. ทางประตูทางเข้าโรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต สามารถขึ้นลิฟท์ ไปที่ชั้น 5 บริเวณจัดงานได้เลย
2. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จะปิดเวลา 21: 00 น.
3. ผู้แข่งขันที่มีอุปกรณ์สามารถนำอุปกรณ์ขึ้นไปบริเวณที่แข่งขันโดยการนำรถขึ้นไปขนถ่ายอุปกรณ์ได้ที่บริเวณที่จอดรถของชั้น5 รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปบนที่จอดได้ ต้องเป็นรถเล็ก เมื่อขนถ่ายอุปกรณ์เสร็จแล้วให้นำรถไปจอดบริเวณอื่น ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณลานจอดรถชั้น 5 เด็ดขาด
4. ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีบัตรจอดรถฟรีให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ใบ ยกเว้นนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้ 2 ใบ รับบัตรจอดรถตอนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
5. ห้อง Diamond Hall จะเปิดให้เข้าได้เวลา 7:30 น.และปิดเวลา 20:45 น.ตรง ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันหรือบุคคลอื่นเข้าห้องก่อนเวลาเด็ดขาด และออกจากห้องตามเวลากำหนด
6. ปีนี้ไม่ได้จัดห้องแต่งตัวให้ผู้เข้าแข่งขัน แต่ท่านสามารถแต่งตัวได้บริเวณชั้น 5 ของห้าง ขอให้รร.นำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปกปิดเพื่อการแต่งตัวมาด้วย

7. การรายงานตัวเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ทุกกิจกรรม ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรประชาชนให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

8. การขึ้นขึ้นซ้อมการแสดงบนเวทีจริง ให้ทุกโรงเรียนประสานขออนุญาตคณะกรรมการผู้ควบคุมแต่ละเวทีเพื่อจัดคิวตามลำดับก่อนหลัง  ไม่อนุญาตให้ขึ้นเวทีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ

9. การดูสถานทีแข่งขันและการฝึดซ้อม ทางคณะกรรมการฯ จะเปิดให้ดูสถานทีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น เป็นต้นไป และจะอนุญาตให้เริ่มซ้อมบนเวทีแข่งขันจริงได้เวลา 13.30 น (หรือจนกว่าสถานทีแข่งขันจะเสร็จสมบุรณ์)

10.สำหรับกิจกรรมที่มีอุปกรณ์ หรือฉากในการแข่งขัน ทางคณะกรรมการฯ อนุญาตให้มาประกอบและติดตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น เป็นต้นไป

***ทางผู้จัดการแข่งขันต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างสูง หวังว่าคงได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงร่วมกันครั้งนี้ด้วยดีค่ะ***

ก.พ. 07

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

1. กรุณานำเอกสารลงทะเบียนมาให้ครบตามที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขัน รวมทั้งหนังสือรับรองนักเรียน (เรื่องไปต่างประเทศ) ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

2. การแข่งขันแต่ละวัน จะประกาศผลพร้อมแจกเหรียญรางวัลในเวลา 16.00-17.00 น. ของวันที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

3. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ให้ผู้แข่งขันนำพจนานุกรม (ตามที่กำหนดในเกณฑ์) มาใช้ในการเตรียมบทบรรยายเอง ทีมละไม่เกิน 4 เล่ม

4. การแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อปฏิบัติ ตามคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ได้เคยนำขึ้นเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ก.พ. 07

แจ้งเพิ่มเติม แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ณ โรงเรียนบางบัวทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  ในวันที่ 11 ก.พ. 2561

คณะกรรมการจะมีคะแนนการนำเสนอผลงานหลังจากสร้างชิ้นงานเสร็จ

โดยให้แต่ละทีมใช้เวลานำเสนอผลงานได้ไม่เกิน 5 นาที

Older posts «

» Newer posts