ม.ค. 31

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด

 

ข้อกำหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน (ยกเว้นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม นักเรียนไม่เกิน 4 คน) และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กำหนด
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
5. ห้ามมิให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หากสมาชิกในทีมคนใด ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้สมาชิกเท่าที่เหลืออยู่แข่งขันได้

ม.ค. 31

กำหนดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ผู้ประสานงาน

อ. อรอร  ฤทธิ์กลาง

081 – 4580899

ม.ค. 31

กำหนดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

กำหนดการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา15.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนสามารถเข้าจัดแสดงโครงงาน
คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมิน ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1-3
(ขนาดพื้นที่บูธเป็นไปตามประกาศ)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา08.30 – 09.00 น. รายงานตัวเข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ณ บริเวณหน้าเวที
(จะแจ้งจุดที่ตั้งบูธภายหลัง)
เวลา09.00 – 17.00 น. แข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 13.00 น. ประกาศผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ณ บริเวณหน้าเวที อาคารชาแลนเจอร์ 1 – 3
*************************************
หมายเหตุ ขอให้ทุกโรงเรียนจัดแสดงโครงงานถึง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 14.00 น.

ม.ค. 31

ตารางการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา yc

แจ้งกำหนดการเบื้องต้น จะมีการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนขยายโอกาส วันที่ ๑๘ กพ. สังกัดสพป.
โรงเรียนสังกัดสพม.ระดับ ม.๑-๓ วันที่ ๑๙ กพ. ระดับม.๔-๖ วันที่ ๒๐ กพ. สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่ออ.เปรมวดี ๐๘๕๒๒๖๘๗๗๗

ม.ค. 31

ตารางการแข่งขันคิดเลขเร็วทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แข่งขันวันอังคารที่ 18 กพ. 57 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 8.00 – 8.30น. ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ประกาศผลการแข่งขันผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์เท่านั้น ลงทะเบียนและรับเหรียญรางวัล หน้าห้องแข่งขัน เวลา 16.00 -17.00 น.

ม.ค. 30

รายละเอียดของการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและปฏิบัติ

รายละเอียดของการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและปฏิบัติ

1.แผนที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียน [ คลิกที่นี่ ]

2.ตารางรายละเอียดกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ [คลิกที่นี่ ]

3.ใบรายงานตัวแบบรวมทุกกิจกรรม ทุกจุดแข่งขัน (กรอกและจัดส่งล่วงหน้า) [ คลิกที่นี่ ]

ม.ค. 30

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

เรียน โรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าประกวด งานศิลป
หัตถกรรม ครั้งที่ 63

ขอให้ทุกโรงเรียนส่ง บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์ที่ส่งเข้าปรปะกวด ตามแบบฟอร์มที่แบนมาที่ E-mail : Lukkai2554@gmail.com

บทคัดย่อ

 

ม.ค. 30

ติดต่อผู้ประสานงาน/แนวทางรับเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม  คลิกที่นี่

แนวทางรับเกียรติบัตร

1. ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม สพฐ.จะจัดส่งเกียรติบัตรซึ่งลงนามโดยเลขาธิการ กพฐ.
ไปให้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
2. เกียรติบัตรรางวัลอื่น ๆ สามารถรับได้ ณ จุดแข่งขัน หรือพิมพ์ได้ในระบบ ทั้งนี้ สพฐ. จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งให้ภายหลัง

ม.ค. 29

การประกวดโครงการคณิตศาสตร์

เรียน โรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63
ขอให้โรงเรียนจำทำโครงงานจำนวน 5 ชุด และส่งมาที่
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม 10300

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสารต้องถึง สพฐใ เป็นวันสุดท้าย)

ผู้ประสานงาน 084-3591490

ม.ค. 21

ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพยนตร์สั้น

 

การประกวดหนังสั้น
ระยะเวลาการส่ง สามารถส่งด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ ถึง สพฐ.  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  ส่งตามที่อยู่ดังนี้
ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.1 ชั้น1)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รายละเอียดด้านล่าง
กำหนดการประกวดหนังสั้น
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/0001.pdf
เกณฑ์ประกวดภาพยนตร์สั้น(ระดับชาติ)
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/0002.pdf

ม.ค. 20

แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

คำชี้แจง
1.การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะบางตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งไม่ต้องแนบเอกสาร
2.การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. โรงเรียนสามารถ  แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับชาติ ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ของโรงเรียน ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว


ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

ม.ค. 20

กำหนด Obec Awards ระดับชาติ

กำหนด Obec Awards ระดับชาติ  ดังนี้
วันที่ 20-22 มกราคม 2557  ผู้เข้าประกวดตรวจสอบรายชื่อ คลิกด้านล่าง

http://awards.sillapa.net/obec-nation63

วันที่ 20-22 มกราคม 2557   แก้ไขชื่อ-สกุล ที่ผิด โดยส่งหนังราชการมายัง email: sornorkrit@gmail.com
วันที่ 23-31 มกราคม 2557  กำหนดตารางการประกวด (สถานที่จัดการประกวดที่เมืองทองธานี)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  จัดการประกวด ObecAwards ระดับชาติ

 

ม.ค. 20

กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ดังนี้
วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation

วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  นักเรียนทุกคนทีเข้าแข่งขันจะต้องมีรูปภาพ (ใช้รหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 255 เป็นต้นไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม <http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2014/01/skill.pdf>คลิกที่นี่ หรือที่เมนูขวามือ

ม.ค. 02

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ข้อตกลงเพิ่มเติมในการแข่งขันคิดเลขเร็วในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 63

 ไม่อนุญาตให้ใช้มัลติแฟกทอเรียล

  รายละเอียด  คลิกที่นี่

ธ.ค. 17

กำหนดวัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
กำหนดจัดงานวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พ.ย. 07

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคและระดับประเทศ

ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคและระดับประเทศ

ต.ค. 28

กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค

กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค ดังนี้
ภาคใต้ [คลิกดูรายละเอียด]
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 15-24 ตุลาคม 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 1-5 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 6-9 พฤศจิกายน 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2556
5.แข่งขันวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556
ภาคเหนือ
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556
5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
ภาคกลางและภาคตะวันออก 

1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6 ธันวาคม 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 7-10 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5.แข่งขันวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [คลิกดูรายละเอียด]

1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 5 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 6-12 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 13-15 พฤศจิกายน 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
5.แข่งขันวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556

ต.ค. 23

ลงทะเบียนตัวแทน Obec Awards ระดับเขตพื้นที่ ประกวดในระดับภาค

ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ลงทะเบียนตัวแทนที่ได้รับคัดเลือก Obec Awards ให้กับ บุคลาการของโรงเรียนและสำนักงาน ในเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ เว็บ

ต.ค. 10

หนังสือมารยาทไทย

หนังสือมารยาทไทย ใช้ประกอบในการแข่งขันกิจกรรม ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม Download ได้ที่นี่ คลิก

ต.ค. 07

ชี้แจงการโอนข้อมูลจากเว็บระดับเขต เข้าเว็บระดับภาค

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
“(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ” แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
“(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค” แล้วคลิกที่ “แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล”

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น “โอนข้อมูลแล้ว”

เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

ส.ค. 15

ประกาศผลโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

 

รายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th

ส.ค. 09

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ จาก สพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด   โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่
2. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕  คลิกได้ที่นี่

ส.ค. 06

ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ได้กำหนดชื่อดังนี้

สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness

ก.ค. 27

อบรมผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

เจ้าภาพภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ของภาค สพป. 44 เขต สพม. 37 เขตย่อย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ณ  ร.ร.วิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยดี  โดย มอบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ให้กับทุกเขตพื้นที่ (คลิกเพื่อดู) จำนวน 81 เว็บไซต์ โดยสามารถใช้โปรแกรมฯ ที่อบรม จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.56 เป็นต้นไป ซึ่งรับการสนับสนุนเจ้าภาพ ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

ก.ค. 17

อบรมผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี

เจ้าภาพภาคตะวันออกและภาคกลาง จ.เพชรบุรี จัดอบรมผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ของภาค สพป. 48 เขต สพม. 12 เขต ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  โดย มอบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ให้กับทุกเขตพื้นที่ (คลิกเพื่อดู) จำนวน 96 เขต โดยสามารถใช้โปรแกรมฯ ที่อบรม จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.56 เป็นต้นไปที่ และสพป. ปทุมธานี เขต 2 ได้ใช้โปรแกรมจัดการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก.ค. 14

อบรมผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม

เจ้าภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เพชรบุรี จัดอบรมผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ของภาค สพป. 61 เขต สพม. 14 เขต ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม  โดย มอบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ให้กับทุกเขตพื้นที่ (คลิกเพื่อดู) จำนวน 97 เขต โดยสามารถใช้โปรแกรมฯ ที่อบรม จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.56 เป็นต้นไปที่

ก.ค. 02

การอบรมการใช้โปรแกรมงานศิลปะฯ ระดับเขตพื้นที่ของภาคใต้

เจ้าภาพภาคใต้ พัทลุง จัดอบรมผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ของภาคใต้ สพป. 30 เขต สพม. 6 เขต ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดย มอบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ให้กับทุกเขตพื้นที่ (คลิกเพื่อดู) จำนวน 45 เขต โดยสามารถใช้โปรแกรมฯ ที่อบรม จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่  ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.56 เป็นต้นไป

มิ.ย. 25

เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 Download ได้ที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 และ   (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 เพิ่มครู จาก 1 เป็น 2
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย ระดับภาคและระดับชาติ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
 Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์,จัดสวนถาดแก้ไขครูได้ 2 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 กิจกรรมลูกเสือ หน้า 11 ข้อ 1.3 การจัดค่ายพักแรม ข้อย่อยที่ 7) เชือกผูกแน่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 80 เส้น วันที่16 ธันวาคม 2556 แก้เกณฑ์การให้คะแนนหน้า 34 ของกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 2 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขขนาดกระดาษหน้า 40 เป็น 15″x22″
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]

มิ.ย. 24

รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานศิลปหัตถกรรม

ความคืบหน้าในการจัดการแข่งขัน งานศิลปกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

เรื่่องแรก เกณฑ์การแข่งขัน ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การแข่งขันเสร็จแล้ว โดยให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนจะเผยแพร่ จะแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และจะเผยแพร่ในเว็บนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้

เรื่องที่ 2 เรื่องการใช้โปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ในปีนี้ ทุกเขตพื้นที่ จะได้ใช้โปรแกรมในการลงทะเบียนและรายงานผล ซึ่งในระดับภาคจะไม่มีการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน โดยจะตัดรายชื่อเข้าสู่ระดับภาคด้วยโปรแกรม โดยภาคจะเป็นผู้จัดการติดตั้งโปรแกรมให้กับเขตพื้นที่ และจะจัดการอบรมให้กับผู้ดูแลการแข่งขันของเขตพื้นที่
ภาคใต้ จ.พัทลุง จัดอบรมในวันที่ 2-3 ก.ค. 2556 นี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม ในวันที่ 12-13 ก.ค. 2556
ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี ในวันที่ 15-16 ก.ค. 2556
ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 25-26 ก.ค. 2556

เรื่องที่ 3 Obec wards คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแนวทางและเกณฑ์การแข่งขัน ประมาณกลางเดือน กรกฏาคม จะประกาศเกณฑ์ในเว็บไซต์นี้

มิ.ย. 22

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต เดือน กรกฎาคม  – กันยายน 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ระดับภาค กำหนดใน 4 ภูมิภาค
- ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
- ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556
- ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

พ.ค. 28

การพิมพ์เกียรติ Obec Awards ได้ที่นี่

การพิมพ์เกียรติบัตร รางวัล Obec Awards ระดับชาติ โดยคลิกที่ ด้านต่างๆ ดังนี้

 

พ.ค. 20

หนังสือราชการงานเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมศิลปหัตถกรรม’63

Download รายละเอียดได้ที่นี่    [คำสั่ง]  [สพป.]  [สพม.] [โครงการ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา  2556 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมบียอนต์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม การลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โดย ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งกิจกรรมที่ 2 ให้นำ Notebook  ปลั๊กสามตามาด้วย

ก.พ. 27

การส่งเกียรติบัตร

ขณะนี้ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมแล้ว ตามที่อยู่โรงเรียนที่ครูได้แจ้งไว้ ส่วนรายชื่อตามเกียรติบัตรที่ส่งไปนั้น หากไม่ถูกต้อง กรุณา login โดยใช้รหัสโรงเรียนเพื่อเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรใหม่(ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯได้แก้ไขให้แล้วค่ะ) อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกับ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 02-2885879 และ 090-0790533 นะคะ

ก.พ. 19

ประกาศหาเจ้าของที่ทำของหายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


ของที่ท่านได้ทำหล่นหาย ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ได้พบแล้ว

ติดต่อกลับ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน โทร. 0-2281-1955 , 0-2281-2858 อ.วัลลา
เพื่อรับของคืน

ก.พ. 18

คำชี้แจง เกียรติบัตรการแข่งขัน

ทางคณะทีมงานได้จัดพิมเกียรติบัตรครบทุกรายการแล้วของลำดับที่ 1-12 ซึ่งจะทยอยส่ง
โดยผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้รับผิดชอบในการส่ง โรงเรียนที่ไม่ได้รับเกียรติในงาน
โปรดรอ จะส่งไปยังเขตพื้นที่ และอีกทางหนึ่งโรงเรียนสามารถพิมพ์เป็นเกียรติบัตร Online
ได้เช่นกันโดย login โดยใช้รหัสโรงเรียน เข้าไปพิมพ์เกียรติบัตร โดยสามารถ พิมพ์ได้ตั้งแต่
วันที่ 25 ก.พ. นี้เป็นต้นไป (ขอให้ทางผู้ประสานงานได้ดำเนินการพิมพ์ในส่วนที่ไม่เรียบร้อย
บางรายการ ระหว่างวันที่ 18-23 ก.พ.)

ก.พ. 15

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ก.พ. 15

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ก.พ. 15

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ก.พ. 14

ประกาศผลการแข่งขัน และ Obec Awards

สพม. คลิกที่นี่

สพป. คลิกที่นี่

สศศ. คลิกที่นี่

Obec Awards คลิกที่นี่

ก.พ. 13

ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒


      ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

      ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

      ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ก.พ. 12

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ของกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. ให้ไปรายงานตัวในพิธีรับมอบเหรียญและเกียรติบัตรในวันที่ 13 ก.พ. 56 เวลา 13.00 น. ณ อาคารแชลเลนเจอร์ 1 โซน สุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หมายเหตุ กิจกรรมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ให้ ครูที่ปรึกษาทีมนำสำเนาบัตรประชาชน หรือ ข้าราชการ มายื่นที่จุดลงทะเบียนด้วยครับ

ก.พ. 10

การเตรียมตัวเข้าแข่งขัน

การเตรียมตัวเข้าแข่งขัน ดังนี้
1. ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาให้พร้อม และบัตรประจำตัวผู้แข่งขัน
บางกิจกรรมอาจใช้บัตรประชาชนประกอบเป็นหลักฐาน
2. เดินทางเข้าแข่งขันก่อนเวลาที่กำหนด โดยทางเมืองทองธานีจะเปิดให้นักเรียนและครู
เข้าแข่งขันในเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ในวันที่ 13-15 ก.พ. 56
3. ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว ลงลายมือชื่อ ในเอกสารการแข่งขัน  สำหรับ
นักเรียน ครูผู้สอน ที่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว และเพิ่มชื่อ ให้นำหลักฐาน หนังสือราชราชการ
ฉบับจริง จากทางโรงเรียนมายื่น ณ จุดลงทะเบียน
4. เตรียมตัว ตามที่กรรมการ ชี้แจง และทำการแข่งขัน จนเสร็จสิ้น
5. รอประกาศผลการแข่งขัน และรับเกียรติบัตร ทุกคนที่เข้าแข่งขันและรับเหรียญรางวัล
อันดับที่ ๑-๓ บนเวที

ก.พ. 10

รายละเอียดการแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันขอให้เตรียมรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพมาส่ง ณ จุดรับรายงานตัว จำนวน 7 เล่ม  ขนาดเนื้อที่แสดงโครงงาน ด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร ด้านข้างกว้าง 3 เมตร ด้านหลังเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีฉากเตรียมให้  มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.45 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ตัวต่อ 1 โรงเรียน เข้าจัดแสดงโครงงานได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น ของวันที่ 14 ก.พ. 56   ครูและนักเรียนรายงานตัว 7.00 น.เป็นต้นไป ณ จุดแข่งขัน  เวลา 9.30 น. เริ่มการแข่งขัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ธีรนุช 081-7753742 ผู้ประสานงานของ สพป.

ก.พ. 08

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz)และกำหนดการแข่งขัน

ประกาศ…รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน

- กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนของนักเรียนระดับสพป. และ สพม. คลิก

- รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดยมูลนิธิยุวทูตความดี) คลิก

- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก

- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับมัธยมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก

 

 

ก.พ. 08

ลำดับการประกวดแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ลำดับการประกวดแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

****** ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่! *******

———————————————————————————–

Older posts «

» Newer posts