«

»

มิ.ย. 18

ทีมพัฒนาโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล

ทีมพัฒนาโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียน และระบบรายงานผลออนไลน์ สำหรับการจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้พัฒนา 4 คน ดังรูป

ทีมงาน (ซ้ายไปขวา รูปล่าง)

 1. นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) , 08-1594-9748,  paisan2549@hotmail.com
 2. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. 27 (ร้อยเอ็ด)
  ผมสะดวกติดต่อทาง Facebook ครูไวไว มากที่สุดครับ คลิกเลย เร่งด่วนค่อยโทร 09-2398-5585
 3. นายชัยมงคล ขำคม โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. 23
  (สกลนคร)
 4. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. 26 (มหาสารคาม)
  ติดต่อผ่าน Facebook คลิกเลย
  ,  
  sector105@gmail.com

————————————————————-

ฝ่ายดูแลเว็บของแต่ละภาค สามารถประสานงานได้ดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เหนือ                               นายอำนาจ  แก้วแดง ครู คศ.2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.37
โทร 085-7060957 email : kruamnart.ict@hotmail.com web : http://north64.sillapa.net/

ตะวันออกเฉียงเหนือ     นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2
โทร 081-2613558 email : arrak.pro@gmail.com  web : http://esan63.sillapa.net/

กลาง-ตะวันออก           นายสุขสันต์  ตวงโชคดี       เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 1
โทร 087-6699939 email : suksun3954@gmail.com  web :  http://central64.sillapa.net/

ใต้                                  นายภาสกร  ทองเม็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.13 (ตรัง-กระบี่)
โทร 089-1485562     email : passakorn_jacky@hotmail.com web :  http://south64.sillapa.net/
—————————————————————–

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ภาคเหนือ นายนิรุทธ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ สพม.๔๐
โทรศัพท์ 081-6607989 อีเมลล์ admin_wk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัทพ์ ผู้ประสานแต่ละเขตพื้นที่ คลิกที่นี่ http://north63.sillapa.net/

ภาคใต้ นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง สพม.๑๒
โทรศัพท์ 081-0992433 อีเมลล์ poobasen@gmail.com
หมายเลขโทรศัทพ์ ผู้ประสานแต่ละเขตพื้นที่ คลิกที่นี่ http://south63.sillapa.net/

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประทีป คร้อโนนแดง ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จ.นครพนม สพม.๒๒
โทรศัพท์ 082-8494110   อีเมลล์ sansukday15@gmail.com
หมายเลขโทรศัทพ์ ผู้ประสานแต่ละเขตพื้นที่ คลิกที่นี่ http://esan63.sillapa.net/

ภาคกลางและภาคตะวันออก นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี สพม.๑๐
โทรศัพท์ 089-0176969 อีเมลล์ sosweets@gmail.com
หมายเลขโทรศัทพ์ ผู้ประสานแต่ละเขตพื้นที่ คลิกที่นี่ http://central63.sillapa.net/

—————————————————————–

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ภาคเหนือ สพป.+สพม. ศน.จงภพ ชูประทีป  โทร.0819921690
ระดับภาคกลางและตะวันออก ของ สพป. อ. เปรมชัย โทร.0837142406         สพม. อ.ลำดวล(สพม.)  0850843052
ระดับภาคอีสาน ของ สพป. อ. สาวิกา  โทร.0818764116                            สพม. อ.อิสรีย์  0883570595
ระดับภาคใต้ ของ สพป. อ. สุรางคนา  โทร.0814154189                            

————————————————————-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระหว่าวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  ระหว่าวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  ระหว่าวันที่ 25-27 มกราคม 2555


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ระหว่าวันที่ 26-28 มกราคม 2554

————————————————————-