คำชี้แจง การพิมพ์เกียรติบัตร Obec Awards ให้คลิกที่รายชื่อ จะแสดงเกียรติบัตร จะบันทึกเก็บไว้หรือจะสั่งพิมพ์ ได้เช่นกัน
ที่
รายชื่อ คลิก เพื่องพิมพ์ เกียรตบัตร
ชื่อรางวัล
 1 นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 2 นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 3 นายสกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 4 นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 5 ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 6 นางสุดา จินตกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 7 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 8 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 9 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 10 นายอุดม อำนาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 11 นายสมเจตต์ เลิศวิลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 12 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 13 นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 14 นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 15 นายพินิจ คาดพันโน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 16 นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 17 นายสถาพร กรีธาธร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 18 นายสุพจน์ ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 19 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 20 นางวาสนา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 21 นางบุญเตือน สุบิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 22 นายบงการ สายเนตร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 23 นายกันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 24 ว่าที่ ร้อยตรี พินิจ สังสัพพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 25 นางจริยา ซึ้งสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 26 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 27 นางอรทัย เกิดภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 28 นายชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 29 นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 30 นายธนู ว่องไวตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 31 นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 32 นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 33 นายรุ่ง อุดมศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 34 นายอำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 35 นายนิยม พรหมขุนทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 36 นายชัยยศ ประไพพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 37 นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 38 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 39 นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 40 นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 41 นายประจบ ขวัญมั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 42 นายอุทัย น้อมระวี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 43 นางสาวอรนุช บุญโสภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 44 นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 45 นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 46 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 47 นางบุษบา ช่วยแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 48 นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 49 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 50 นายอนันต์ เกลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 51 นายสมชาย มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 52 นายจเร หนูปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 53 นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 54 นางปราณี หนูขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 55 นางพรทิพย์ สามารถ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 56 นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 57 นายอรรถกร สุขบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 58 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 59 นางฐิติมา นาครพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 60 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 61 นายกิตติศักดิ์ สุวรรรณชัยรบ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 62 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 63 นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 64 นายสมมาตร สนทมิโน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 65 นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 66 นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 67 นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 68 นายอาคม หาญสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 69 นายอุเทน จิตสำรวย ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 70 นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 71 นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 72 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 73 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 74 นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 75 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 76 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 77 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 78 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 79 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 80 นายหารศึก ภาระหันต์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 81 นางอุไร ปัทถาพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 82 นายปิยะนันท์ ธิโสภา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 83 นายภาณุวัชร แร่ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 84 นายสุริยา โทนุการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 85 นางสาวจันธิวา สีพันดอน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 86 จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 87 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 88 นายมานะ เดชเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 89 นางอรทิพย์ โชติกเสถียร รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 90 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 91 นายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 92 นายชูชาติ ชัยอาสา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 93 นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 94 นางสาวกอบเกื้อ อุตสาหกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 95 นางกฤตติกา เบญจมาลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 96 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 97 นางสาวอัมพร พันธุ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน
 98 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางร่างกาย
 99 นายชัยวิชิต ทันพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 100 นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 101 นางพูนศรี โตตามวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 102 นางสุทธิณี ยศม้าว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 103 นางถิรพรรณ เปาอินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 104 นางสงวนศรี อยู่พุ่ม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 105 นางกิติมา ศิริบุตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 106 นางศิรินุช ผิวสลิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 107 นางประภาพรรณ ณ พัทลุง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 108 นางอุบล ชุมสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 109 นางธรรศญา ไตรรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 110 นางสาวนันทยา ไตปลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 111 นายอาคม โพธิ์เรือง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 112 นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 113 นางไพรประนอม ประดับเพชร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 114 นางกัลยาณ์ เนียรภาค ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 115 ดร.กิตติอาภา กรณ์ใหม่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 116 นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 117 นางสาวสนาน เจริญนาม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 118 นางพรพรรณ กาบเปง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 119 นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 120 นางพิศมัย พรหมสิทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 121 นางพัฒนา ฤทธิ์เต็ม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 122 นางสาวจันที บุญตา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 123 นางปริยาภรณ์ บัวขาว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 124 นางรัตนาวดี สรรพคุณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 125 นางจินดา สุดสาย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 126 นางสาววิภาวดี ชาวแสน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 127 นางสาวพีชะพะงา นิรัตติมานนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 128 นายกี ชัยเสนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 129 นางธิดารัตน์ นุชโสภา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 130 ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 131 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 132 นางจินตนา เครือผือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 133 นางสาวมะลิวรรณ วาจิตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 134 นางชมนาท รชตะภูวินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 135 นางสวลี บุญเลียง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 136 นางสลาย ปลั่งกลาง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 137 นางนิตยา เนตรศักดิ์เกษม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 138 นางนภัสวรรณ อุปศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 139 นายมานิตย์ พิมพิศาล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 140 นางกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 141 นางชลลดา ถนอมสัตย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 142 นางศิรินธร ตังคณิตานนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 143 นางยินดี ธรฤทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 144 นายปราโมทย์ สุขสมโสด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 145 นางนิตยา พิมพ์โคตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 146 นางพจนา ดาวไสว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 147 นางระเบียบ แก้ววรสูตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 148 นายทองหล่อ ทองสุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 149 นางวาสนา ลัดดาพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 150 นางสมทรัพย์ เลิศนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 151 นางนิตยา โรจนหัสดิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 152 นางสุนันทา พิมพิศาล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 153 นายพรจักษ์ อุ่นทิม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 154 นางอัญชนา ขวัญยืน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 155 นางยุพิน ทองหล่อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 156 นางสุกัญญา บัวสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 157 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 158 นางมะลิวรรณ บุญแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 159 ดร.ศิริกานต์ ดีมี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 160 นางสุพรทิพย์ จิตรพีระ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 161 นางสิริรัตน์ ภาวะเดช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 162 นางพรพิกุล เกลื่อนการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 163 นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 164 นายศุภฤกษ์ ดวงประทุม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 165 นายอนุศักดิ์ อังประยูร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 166 นายสายันต์ อุตทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 167 นางสาวสุภาวดี เรียงคณะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 168 นายปริพนธ์ กรรณิกา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 169 นายผลาชัย ศรีหาญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 170 นางสาวนิภาพร บินสัน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 171 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 172 นายกฤษณะ กัลปดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 173 นางสาวนิตยา พร้อมเพรียง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 174 นางสารภี อ่อนรอด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 175 นางวารุณี สร้อยอินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 176 จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 177 นางวรลักษณ์ วงศ์สาธุภาพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 178 นายธีระยุทธ เสนาทับ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 179 นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 180 นายอดิศักดิ์ บุญมา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 181 นางเอนก ดำรงชีพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 182 นายจิรัฎฐ์ พิพัฒน์ภัทรกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 183 นายศราวุธ กุลชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 184 นางเกล็ดแก้ว ชัยภักดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 185 นางอุรารัตน์ สิงหเดช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 186 นายปราโมทย์ โพธิผล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 187 นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 188 นางอัมพร สินแต่ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 189 นางกัลยา เกื้อกิ้ม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 190 นางนงคราญ เวียงนนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 191 นางลำพวง ต่างใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 192 นางกุศล ขุนศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 193 นางสาวกำไร ชัยประสิทธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 194 นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 195 นายสมนึก พงษ์เทพิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 196 นางสาวธิดารัตน์ จีรัง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 197 นายดนัย อู่ทรัพย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 198 นางศิวิไล มงคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 199 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 200 นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 201 นางบุปผา พงศ์สวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 202 นางสาวอาพร มะสุทธิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 203 นางสิรีวรรณ การเจริญดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 204 นางจุไร เพชรชนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 205 นางวรรณา สิทธิโยธา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 206 นางจารึก พลายชุม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 207 นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 208 นางชยานี เพ็ชรกาศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 209 นายบุญลือ จุ่นทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 210 นางสุจรรยา ประยูรมหิศร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 211 นายดวงดี ภารา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 212 นางรัษฏา คำทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 213 นางสมหวัง นุชเอี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 214 นางพรทิพย์ โมกศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 215 นางบังอร มนตรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 216 นางเกศรา อัครบวร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 217 นางแสงจันทร์ ชูโชติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 218 นางอารมย์ บุญเรืองรอด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 219 นางกฤษณา จันทร์ศิริ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 220 นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 221 นางอัจฉริยา ธรรมแสง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 222 นางณฐอร ปรารถนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 223 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 224 นางสาวเรือนเพชร กิติพิมานชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 225 นายนิพนธ์ จันทะโพธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 226 นางโสภา ราชวาณิชย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 227 นางอุษณีย์ จินตนาประวาสี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 228 นายธวัชชัย สัญพึ่ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 229 นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 230 นางอรทัย จินดาประสาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 231 นายสนาม อินหันต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 232 นางฉวีวรรณ ไชยเสนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 233 นางสาวสาทนา วัฒนใย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 234 นายธณัฐพล ตรีเดช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 235 นางณิชา สันติมุนินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 236 นายจันทร์ ติยะวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 237 นางเพียงฤทัย แก้วหล้า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 238 นายโกเมน ศรีวงค์ษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 239 นายถนัด ทองคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 240 นายวิษณุ ฉลองขวัญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 241 นายสุชาติ รอดกำเหนิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 242 นางสาวรมิดา ชาญประโคน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 243 นางกัญกร แสงวิทยาประทีป ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 244 นางเรวดี อนุรักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 245 นางสุรินธร วังคะฮาด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 246 นางปราณี หีบแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 247 นางสาวปวีณา คงไชยโย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 248 นางนันธิยา อนันตพานิช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 249 นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 250 นางสาววาสนา สาเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 251 นางสาวประคอง ป้องกา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 252 นางศศิธร สินลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 253 นางปิติยา สงวนบุญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 254 นางพิมพรรณ อยู่สุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 255 นางธารารัตน์ อินเกตุ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 256 นางพรทิพย์ โสรถาวร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 257 นางพรทิพย์ สินธนันชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 258 นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 259 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 260 นางกรรณิการ์ ชัยณรงค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 261 นางดลพร ตันติพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 262 นายไพบูลย์ อมรประภา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 263 นายสัจจพันธ์ เนื่องโนราช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 264 นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 265 นายสมหมาย สำราญบำรุง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 266 นายประกาศ อาจเมือง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 267 นายสุชาติ ปานาลาด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 268 นายจรูญ ธนะฤกษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 269 นายอนุวัตร พันธุ์เล่ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 270 นางนพรัตน์ อินทโลหิต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 271 นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 272 นางสาววชิรา บุญเกื้อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 273 นางสุจิตรา ไชยนาม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 274 นางกนกวรรณ พงสุพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 275 นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 276 นางจิรวรรณ สุทธิเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 277 นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้าย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 278 นายสถิตย์ ศรีถาวร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 279 นางกรวิวรรณ์ บุญเจริญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 280 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 281 นางเกวลิน วุฒิสาร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 282 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 283 นางวรรณา โชคประเสริฐถาวร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 284 นางสุรินทร์ แคนยา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 285 นางวัลลียา คำพล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 286 นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 287 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 288 นางสาวสุชญา พรหมดา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ
 289 นางรัชนี น้อมระวี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ
 290 ว่าที่ ร.ต. วสันต์ วีรเสนีย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ
 291 นางจำเนียร ขุนทวี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ
 292 นายวิจิตร ภูโอบ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
 293 นายกำธร แซ่เอี่ยว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
 294 นางสาวคำขวัญ ดีรบรัมย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 295 นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 296 นางปราณี วิจิตรโชติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 297 นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 298 นางนัฏฐภรณ์ แก่นสาร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 299 นางสาวพยอม แก้วโยธา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 300 นางอุษา เสริมศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 301 นายสมพร ศรีวิพัฒน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 302 นายสกล ธรรมวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 303 นายวรปรัชญ์ หลวงโย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 304 นางสาวนวพรรษ พวงไธสง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 305 นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 306 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 307 นางช่อผกา มะทิตะโน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 308 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 309 นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 310 นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 311 นางพรพรรณ ศรีซุย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 312 นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 313 นางประไพ อร่ามเรือง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 314 นายณัฐพนธ์ ส่งแสง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 315 นางสาวนันตริตา เดชกาญจน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 316 นายเสาร์ รัตนเพชร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 317 นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 318 นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 319 นางทองแข หมื่นพิลมทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 320 นายสอาด จันต๊ะคาด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 321 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 322 นางปราณี เพชรประไพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 323 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 324 นางสาวสุพร ฉวีศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 325 นางบังอร เลิศบำรุงชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 326 นางสมสุข แสงปราบ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 327 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 328 นางรัตนา ชิดชอบ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 329 นางภารดี จันทรจุติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 330 นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 331 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 332 นายบวร วรรณนิตย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 333 นางฉวีวรรณ ไพรินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 334 นายโชดก เก่งเขตรกิจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 335 นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 336 นางรัชนีนาฎ ทินราช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 337 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 338 นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 339 นายอภิเดช ทิพย์สุนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 340 นางยุพิน หนูในน้ำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 341 นายวิเศษ น้อยพึ่ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 342 นายพิษณุ บุญหัตถ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 343 นางกรรณิการ์ นามนนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 344 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 345 นางมัลลิกา จอมจันทร์กานต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 346 นางสาวจันทมรี ไปหนี้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 347 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 348 นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 349 นางสาวเกษสุมา ทองผา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 350 นายสมจิตร ขุนแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 351 นายคมกริช ศรีชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 352 นางชาลินี พรมแสง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 353 นางอาจรีย์ จูจรูญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 354 นางสุภา วงษ์ลิขิตเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 355 นายวรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 356 นายบรรลุ ช่อชู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 357 นางสินีนาฎ อ้วนสา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ
 358 นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น)
 359 นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น)
 360 นายโต้ง พรมกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 361 นางสรวงสุดา มูลมา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 362 นางสาวจิราพร จันสุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 363 นางสาวสุวภา บุญรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 364 นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 365 นางสุกุล ศิลารักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 366 นางขนิษฐา โสธรรมมงคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 367 นางสมฤทัย ไกวัลนาโรจน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 368 นางอรุณณี เสมอไวย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 369 นายเสมือน ดงชมภู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 370 นางพรฉวี บุตตะโยธี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 371 นางอนรรฆนง หงส์สิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 372 นางสุพัตรา ผลินสุคนธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 373 นางสาวอนุรักษ์ สะตะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 374 นางพัชรัตน์ วิชญภัทรนันท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 375 นายนิธิพงศ์ ผลสมบัติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 376 นางสถาปนา พันยา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 377 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 378 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 379 นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 380 นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 381 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 382 นางพณิตา กอนจันดา ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 383 นางจันทรา ด่านคงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 384 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 385 นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 386 นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 387 นายเสถียร เที่ยงธรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 388 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 389 นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 390 นางนงนุช จุฬามณี บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 391 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 392 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 393 นางภัทรพร ผ่อนผัน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 394 นางสาวอภิญญา ไชยณรงค์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 395 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 396 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 397 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 398 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
 399 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 400 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง
 401 โรงเรียนบ้านโคกสูง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง
 402 โรงเรียนบ้านกำสนราษฏร์อุทิศ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง
 403 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 404 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 405 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 406 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 407 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 408 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 409 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 410 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 411 โรงเรียนสตรีวิทยา สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 412 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 413 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 414 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน