คำชี้แจง การพิมพ์เกียรติบัตร Obec Awards ให้คลิกที่รายชื่อ จะแสดงเกียรติบัตร จะบันทึกเก็บไว้หรือจะสั่งพิมพ์ ได้เช่นกัน
ที่
รายชื่อ คลิก เพื่องพิมพ์ เกียรตบัตร
ชื่อรางวัล
 1 นางสาวนภัทร อินทรุณ ข้าราชการพลเรือน สพฐ. ยอดเยี่ยม
 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 4 นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 5 นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 6 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 7 นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 8 นายจำเริญ รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
 9 นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 10 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 11 นายสุเมธ การศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 12 นายสมาน แก้วคำไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 13 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 14 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
 15 ดร.จิรวรรณ บุญศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 16 นายอำพล แก้วมหานิล ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 17 นางสุดสงวน เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 18 นางวรัญญา ยอดระบำ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 19 นางวรนุช สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 20 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 21 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 22 นายสุรพล อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 23 นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 24 นางสาวเรวดี มนตรีพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 25 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 26 นายนเรศ ใจแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 27 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 28 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 29 นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 30 นางอมลวรรณ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 31 นายเอกลักษณ์ ขาวนวล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 32 นางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 33 นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 34 นางครองชนก ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 35 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 36 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 37 นายพรมมา สิงหามาตรย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 38 นางสุนันท์ ประสบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 39 นายสังเวียน ทองนาม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 40 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 41 นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 42 นางวิภา สังขฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 43 นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 44 นายสุรเชษฐ์ พรพานิช ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 45 นายสุพจน์ จงสุขวรกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 46 นายธีระ อ่ำพูล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 47 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 48 นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 49 นายอภิชาต มาเลาห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 50 นายฉันทิชย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 51 นายไพรินทร์ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 52 นายศักรินทร์ สายัณห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 53 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 54 นายวิรัตน์ พวงช้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 55 นางจิราวรรณ คุ้มพร้อมสำลีพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 56 นายสุริยันต์ กัลยานี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 57 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 58 นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 59 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 60 นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 61 ว่าที่รต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 62 นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 63 นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 64 นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 65 นายประภาส นวลจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 66 นายลำพึง วิมลเศรษฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 67 นายวีระชน นนทะเสน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 68 นายนาวา กุตัน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 69 นายสุดเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 70 นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 71 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 72 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 73 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 74 นายประเสริฐ สิทธิธูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 75 นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 76 นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 77 นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 78 นายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 79 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 80 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 81 นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 82 นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 83 นายสมฤทธิ์ ทองรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 84 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 85 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 86 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 87 นางนวลใย นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 88 นายวีระชัย ตนานท์ชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 89 นายบุญชิด จันทร์พรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 90 นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 91 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 92 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 93 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการเห็น)
 94 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย)
 95 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 96 นายสุรัตน์ บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 97 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 98 นายดำรงฤทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 99 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 100 นางกาบแก้ว สวยสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 101 นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 102 นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 103 นางทิพวรรณ จันดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 104 นางสุรางค์ สุขศิริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 105 นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 106 นางบุญมา พันธะไชย รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 107 นายสมศักดิ์ โอบอ้อม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 108 นางอัมรา ชูพล รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 109 นายสุนัน สาระศาลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 110 นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 111 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 112 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชวพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 113 นางสงวนพงษ์ อนันต์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 114 นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 115 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 116 นางลัดดา เจียมจูไร รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 117 นายทรงวุฒิ วรสถิตย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 118 นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 119 นางอัมพร บุญชัยสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 120 นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 121 นางเบญจพร สอนเสนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 122 นางมุกดา อองกุลนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 123 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 124 นายสันติกร รักสองหมื่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 125 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 126 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน
 127 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน
 128 นางนิตยวรรณ อเนกแสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 129 นางชินานารถ ดวงละว้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 130 นางสาวชฎาภรณ์ ป้อมสกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 131 นางรัชนก แสงขำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 132 นางสาวชนิดา ชะตา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 133 นางพิสมัย โคตะมา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 134 นางเพียงจิต ศรีสุก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 135 นางสิริพร จันดง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 136 นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 137 นางวัชราภรณ์ วุฒิเสลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 138 นางจิตตินาถ ทองอ่อน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 139 นางสาวสิรินทิพย์ สุวรรณวิทย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 140 นางละมัย ปานกลาง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 141 นางมณเทียร ห่วงนวกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 142 นางธีร์กัญญา อินทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 143 นางวรรณี วิชัยระหัด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 144 นางปราณี สาระคง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 145 นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 146 นางสมคิด ขวัญชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 147 นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 148 นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 149 นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 150 นางประเนียน แก้วมาลากุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 151 นางจุรีพร สุทธิไส ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 152 นางสำราญ แก้วประเสริฐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 153 นางกรองแก้ว ศิรินทรารักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 154 นางภณิตา จันทรากุลนนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 155 นางวราภา สามาอาพัฒน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 156 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 157 นางคนิตรา หารธุจิต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 158 นายสุชัย สุสวัสดิ์ทองคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 159 นางณัฏฐิมา แคนสังข์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 160 นางสำราญ คชพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 161 นางสาวกรรณิการณ์ ดิสันเทียะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 162 นางปาลิตา เปรยรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 163 นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 164 นางบังเอิญ แสงจันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 165 นางศิริวรรณ ธนูศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 166 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 167 นางพรทิพย์ เหาะสูงเนิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 168 นางสาวนลินี ทีหอคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 169 นายประดิษฐ์ หงษ์โม่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 170 นางดุษฎี จุลสม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 171 นางเบญจวรรณ รอดเกิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 172 นางชูศรี ชาญชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 173 นางสาวจินตนา โม้ทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 174 นางสาวดวงจันทร์ โลหาวุธ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 175 นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 176 นางกัญญานันท์ พิมขาลี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 177 นางสาวขนิษฐา อยู่สุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 178 นางเกษศิรินทร์ ชูรา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 179 นายสัณฑคม เซี่ยงว่อง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 180 นางสาวจริยา อ่อนละมุน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 181 นางพนาวรรณ ปัญญาเมืองใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 182 นางคำภู สีหะวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 183 นางยุพิน สรรพคุณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 184 นางสาวสมประสงค์ แสนสวาท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 185 นางนงคราญ ชัยพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 186 นางมณธการ เทียนสันต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 187 นายประชากร สอนสกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 188 นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 189 นางปรียา คำสุรีย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 190 นางเนตรชนก สุขเอนกอนันต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 191 นายเริงชัย ตั้งมั่น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 192 นางสาวทำนอง แพนมะณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 193 นายทยุตภัทร อินต๊ะมูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 194 นางสาวเสาวลักษณ์ คัชพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 195 นางสาวดารณี ป้อมสกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 196 นายสฤษดิ์ สมุทรดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 197 นางสาวนิรันดร บุปผา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 198 นางปริชญา ตลับแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 199 ว่าที่ ร.ต.หญิง จารี วงค์สวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 200 นายสมมารถ มังคลสุ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 201 นางสุจิตรา พาอาจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 202 นางพชรมนฑ์ พรพีระมานนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 203 นางนันทวัน ห้วยจันทร์หอม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 204 นางยุพิน คำภา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 205 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 206 นายชวิน โกฎสันเทียะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 207 นางละเอียด ปู่หลุ่น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 208 นางเย็นใจ คำดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 209 นางวิมล ใส้พงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 210 นายสำริด พรมทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 211 นายดำเนิน ดวงศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 212 นางนวลจันทร์ ถนอมนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 213 นางปัทมา รุ่งสว่าง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 214 นางชัชฎาพร ภารา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 215 นายอรรถพรรณ วุฒินนทนันท์ชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 216 นางรัชนี รัศมีโรจน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 217 นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 218 นางศรีรักษ์ นันตะเสนีย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 219 นางวิจิตร โพธิ์ตึ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 220 นางอุราวัน เหลาสุภาพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 221 นางบุหลัน คำยิ่ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 222 นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 223 นางพรทิพย์ แจ่มหอม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 224 นางระพีพรรณ รอดกำเหนิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 225 นางวราภรณ์ สอนใหม่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 226 นายนัคราช หล่าบรรเทา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 227 นายเชิดชัย ช้ำเกตุ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 228 นางสุวิมล ไชยถาวร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 229 นางวีรยา อุปศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 230 นายทวี ขาวผ่อง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 231 นายวันชัย เจริญสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 232 นางวนิดา ปากโมกข์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 233 นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 234 นางวันเพ็ญ ยอดมณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 235 นางรัตติยา วงศ์วุฒิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 236 นายอรุณ สมปัก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 237 นายวรรณชัย นิลผึ้ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 238 นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 239 นายวุฒิพงษ์ โภชะโน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 240 นางปรีดา เปาะทองคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 241 นางมัชฒิมา ซาแสงบง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 242 นางสาวปภาวดี แจ้งศิริ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 243 นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 244 นายสิน นุ่มพรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 245 นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 246 นางสมคิด ทองม่วง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 247 นายเอกชัย พันธุลี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 248 นางณิชาดา ชยเสนาพงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 249 นางเพ็ญศรี ชื่นวัฒนา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 250 นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 251 นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 252 นางลำยอง เคียนทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 253 นายอุทัย พรหมวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 254 นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 255 นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 256 นายนำพล ธินวล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 257 นางเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 258 นางวุฒิพร วรรณพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 259 นายสมทรง งามฉลวย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 260 นางสาวฟองนวล ผลมาก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 261 นายประจวบ ธูปหอม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 262 นายมลตรี ดำช่วย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 263 นายสุวัฒน์ พืชสิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 264 นางสุขมาลย์ ธำรงโชติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 265 นางบังอร รามโกมุท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 266 นายสุรชาติ รัศมี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 267 นางสาวน้ำทิพย์ ยอดเพ็ชร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 268 นางสาวเจนจิรา คำคง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 269 นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 270 นางราตรี ชูทวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 271 นางสุจารีย์ กุลเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 272 นางมนัสวรรณ ผาลาโห ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 273 นางรัชนี บุญราช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 274 นางสุภา ชนะกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 275 นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 276 นายดำรงศักดิ์ ชัยรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 277 นายทองหมุน เจริญเรือง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 278 นางสาวสิรณา อ่ำถนอม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
 279 นางสาวฉวีวรรณ กาพย์เกิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
 280 นางเพลินพิศ สุพพัตกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 281 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 282 นายวันทยา ชำนาญกิจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 283 นายสานิต นาถเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 284 นายเก่งกานต์ แก่นดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 285 นางสาวสุดใจ เทพพิทักษ์ศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 286 นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 287 นายชวลิต ชัยชนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 288 นางไพวดี ศักยาภินันท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 289 นางสาวพิกุล แสนชัยนาท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 290 นายสมพงศ์ วิจิตรวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 291 นายปรีชากร ภาชนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 292 นางรุ่งนภา ผลเกิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 293 นางกฤติมา วงษ์อนันท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 294 นางจริยา จิตสำรวย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 295 นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 296 นางสาวธัญญลักษณ์ มีศิลศรัทธา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 297 นางพนิดา แก้วมาลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 298 นางสาวรุ่งทิพ จันทร์มุณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 299 นางเบญจมาศ นาคหลง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 300 นางสาวมนัสนันท์ เรืองวรกานต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 301 นางรุจิเรศ เลขธรากร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 302 นายประชา วงค์ศรีดา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 303 นางทศพร มูลหงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 304 นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 305 นางอังคณา แสงสว่าง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 306 นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 307 นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 308 นางสาวธันญณัญช์ ภูกองไชย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 309 นางสาฑร เดชพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 310 นายมทูร พูลสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 311 นายวินัย คำมูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 312 นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 313 นางสายยล แสนรังค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 314 นางสาวพัชรินทร์ กุลณา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 315 นางวิชิตา นิลกำแหง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 316 นายองอาจ พรมประไพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 317 นางคมเนตร ปนสันเทียะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 318 นายประมวล เตี้ยนวล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 319 นางธัญพร สิทธิยศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 320 นางประภาพรรณ เพชรศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 321 นายสุริยันต์ สุทธิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 322 นางชวนชม คนขยัน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 323 นางปาริชาต ศรีจันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ
 324 นางมธุฤดี ชัยชนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น)
 325 นางสาวรำไพพร สาระโบก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 326 นางพยุงศรี ทองคำกูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 327 นางสาววิภาดา เศษบุบผา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 328 นางสายสมร เพชรอยู่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 329 นายชินกร คำภูธร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 330 นางสาวจินดา อุ่นสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 331 นายเกษม คงช่วย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 332 นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 333 นางนฤมล สาหล้า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 334 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 335 นางพิมพ์บุญปภา ธัญศุภ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 336 นางนภัสชญา บัพพระครุช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 337 นางนิภาพร ศักดิ์แสน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 338 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 339 นางสาวจารุวรรณ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 340 นางนงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 341 นางนลินรัตน์ วงศ์เมืองแสน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 342 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 343 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 344 นางสาวลัคณา แพงอุด ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 345 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 346 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 347 นางเพ็ญนภา ย้อยดา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 348 นางจันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 349 นางสุพัตรา เพลียหาญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 350 นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 351 นางพิสมัย ชิดชม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 352 นางลัดดา รัตนพันธุ์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 353 นางองุ่น ละเต็บซัน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 354 นางสาวปิยนาถ สืบเนียม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 355 นายสุพจน์ สิทธิไชย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 356 นางอนงค์ สิทธิมาตย์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 357 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 358 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 359 โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 360 โรงเรียนบ้านโคกสวาง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง
 361 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 362 ร.ร.เมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 363 โรงเรียนวัดวังไทร สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 364 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู ๒๕๐๓) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 365 โรงเรียนวัดหนองเสือ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 366 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 367 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 368 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 369 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 370 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน
 371 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน
 372 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการเห็น