คำชี้แจง การพิมพ์เกียรติบัตร Obec Awards ให้คลิกที่รายชื่อ จะแสดงเกียรติบัตร จะบันทึกเก็บไว้หรือจะสั่งพิมพ์ ได้เช่นกัน
ที่
รายชื่อ คลิก เพื่องพิมพ์ เกียรตบัตร
ชื่อรางวัล
 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 2 นายทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 3 นายอภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 4 นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 5 นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 6 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 7 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 8 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 9 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 10 นายนุสินธุ์ รุ่งเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 11 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 12 นายบรรยง ปัตถา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 13 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 14 นายวิชัย ธนะคำดี ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 15 นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 16 ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 17 ว่าที่ รอ.ทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 18 นางวาริน จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 19 นายจำรัส เพ็ชรทับ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 20 นายสมหวัง พันชะลี ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 21 นางสาวอุสา กลับหอม ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 22 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 23 นายบุญรัฐ หลักแหลม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 24 นายบุญเถา บุราณ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 25 นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 26 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 27 นายวีระ บัวผัน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 28 นายสุริยา ธะนะคำมา ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 29 นายอุดร เมืองราม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 30 นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 31 นางนิสา นคราวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 32 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 33 นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 34 นางกันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 35 นายมาโนช ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 36 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
 37 ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 38 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 39 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 40 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 41 นายอนันท์ ยิ่งนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 42 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 43 นายชัยยุทธ์ ทองปลอด ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 44 นายสะอาด วรรณทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 45 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 46 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 47 นายณรงค์ กือสันเทียะ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 48 นางสาวสุดใจ ดำคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 49 นายอรุณ บุญเจือ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 50 นายชุมพล ศิริสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 51 นายชูชาติ อะโน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 52 นายวิชัย ต่ายธานี ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 53 นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 54 นายบำรุง ข่ายคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 55 นายวีระพงศ์ ไชยามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
 56 นายพิเชษฐ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 57 นายจงกล เวียงสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 58 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 59 นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 60 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 61 นายสรสิทธิ์ พรรณวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 62 นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 63 นางสาวจรรยา มโนรส ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 64 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 65 นางสุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 66 นายบัณณฑัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 67 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 68 นายปรีชา แร่ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 69 นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 70 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 71 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 72 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย)
 73 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 74 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 75 นางชญาดา รัชกฤต รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 76 นางสาวศรีสุรางค์ สุดดีพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 77 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 78 นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 79 นางปิยนันท์ ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 80 นางสาวกัลยาณี โกมาสถิตย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 81 นางวิภา สายรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 82 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา
 83 นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 84 นางนันทะพร ทวยจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 85 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 86 นางสุวัลยา โสพัฒน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 87 นางสาวสมศรี รอดทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
 88 นางสาววันเพ็ญ กิจกำจร รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 89 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 90 นายดำรงกุล เหลี่ยมวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 91 นางสาวอัญชัน พันทวี รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 92 นายมงคล แก้วหาญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 93 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 94 นางวันทนา ชูช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 95 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 96 นายอรุณ รอดสันติกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 97 นายทองคำ ชาญศึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 98 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 99 นายประเสริฐ ศรีแสนปาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 100 นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 101 นางสาวเพียงใจ หงส์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 102 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 103 นายบรรจบ ทีบุญมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 104 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการเห็น
 105 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน
 106 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 107 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,ราชประชานุเคราะห์
 108 นางจงจิต เค้าสิม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 109 นางสาวเทียมจิต พุทธวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 110 นางพัชรา อังกูรขจร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 111 นางสุนันธ์ จาดดำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 112 นางรมิดา จงหมื่นไวย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 113 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 114 นางเบญจววรรณ เต็มเปี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 115 นางพัชรี ยิ้มย่อง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
 116 นางมนัญญา ลาหาญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 117 นางพรทิพย์ ทัศนบุตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 118 นางวัชรีย์ ลำจวน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 119 นางสาวิตรี ไพศาล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 120 นางบรรจง มณฑา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 121 นางสาววลัยลักษณ์ วรรณทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 122 นางสมรักษ์ สุวรรณโท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 123 นางฉวีวรรณ อันทนันท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
 124 นางมุกดา ยิ้มหนองเต่า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 125 นางสมลักษณ์ สมจิตต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 126 นางกนกพรรณ บุญธรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 127 นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 128 นางละออง ล่องแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 129 นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 130 นางนงลักษณ์ แสงเดือน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 131 นายอานนท์ ไสยโสภณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 132 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 133 นายชัยพร อภัยราช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 134 นางศิริพร อินต๊ะปาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 135 นางจิราพร แสงรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 136 นายกันตพิชญ์ มีเครือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 137 นายศักดา ชัยสงคราม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 138 นางวาสนา พูพิมาย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 139 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 140 นายสมภพ อุตสาหะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
 141 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 142 นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 143 นางผจง ไพโรจน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 144 นางสาววีนัส ปราโมทย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 145 นางอำไพ มีบ้านต้น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 146 นายกุศล คุณากรดุษิต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 147 นางเจริญ ยอดเพชร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 148 นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 149 นางนารี เพชรสัมฤทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 150 นายสยาม บุตรศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 151 นางนภัสวรรณ ธรรมสถิตไพศาล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 152 นางอิงอร ยีซาแล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 153 นางบุญส่ง ใหญ่โต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 154 นางพิสมัย แข็งสง่า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 155 นายภานุวัฒน์ สิงห์สลุด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 156 นางพรพิมล อ่อนอินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 157 นางสาวลักษณา ค้าคล่อง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 158 นางชญานี ขัตติยะมาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 159 นางสาวอุทุมพร พรายอินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 160 นางสาวพูลศรี ฤทธิเรืองเดช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 161 นางมยุรี เพ็งสิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 162 นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 163 นางมณี เรืองขำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 164 นายบุญโชติ นุ่มปาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 165 นางสิริพร ทาชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 166 นางกาญจนา พิมพ์สุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 167 นางกอบกุล ลังกาพินธุ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 168 นางพรพรรณ ธรธัช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 169 นางธนัชชา ชัยมงคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 170 นางจันทนี สัจจาธรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 171 นางปนัดดา สุทธสิริ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 172 นางนวลน้อย แสนกล้า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 173 นายสุริยา ชมศาสตร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 174 นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 175 นางพิสมัย เทวาพิทักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 176 นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 177 นางรัชวงค์ เสมากูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 178 นางสุภาพร บุญรักษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 179 นางจิรพันธ์ โหราห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 180 นายลิขิต วงศ์ษาพาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 181 นายมานัส เงินน้อย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 182 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 183 นายวิทยา มากทรัพย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 184 นางพณิตา เงินทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 185 นางกรองทอง วิเวก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 186 นางอู่แก้ว ชาลีชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 187 นางธารนภา ฉายเกียรติ์ขจร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 188 นางสาวโสภี ขันติศรีสกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 189 นางนงนาถ เอกา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 190 นายสุรศักดิ์ สุทธสิริ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 191 นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 192 นางสาวมะลิลา แสงภักดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 193 นางไพรวัลย์ ชายชัยวิระพันธุ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 194 นางธนาธิป ไชยจรัส ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 195 นางนันทนา ยะวิญชาญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 196 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี นาหาร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 197 นางปรานอม ศรีวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 198 นายสุชาติ คำพร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 199 นางเบ็ญจพรรณ ดวงเด่น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 200 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 201 นางศรีสุมน เรืองฤกษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 202 นางกิติยา ทำมาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 203 นายสันติ ศรีอุราม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 204 นางพรพิมล มีสุวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 205 นายพรชัย เทศารินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 206 นางสุมณฑา ถ้ำทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 207 นางทศพร ตันติกานต์กุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 208 นางสุวิมล เกยทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 209 นางสวนีย์ จุลรักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 210 นางสุนทรี สายสุทธิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 211 นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 212 นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 213 นายสำราญ จุลมุสิก ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 214 นางสินีรัตน์ หาญกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 215 นางอุไร เย็นสถิตย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 216 นางธนพร คงขุนทด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
 217 นายประจักร์ ศรีวิทะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 218 นางสาวประทีป ใจมงคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 219 นายวิวัฒน์ กอมขุนทด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 220 นางพรเพชร เพียสุระ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 221 นางสมพร รัศมีสว่าง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 222 นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 223 นายอดุลย์ เทศสาย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 224 นางนวลสอาด พิมทา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
 225 นางอมร สุ่มมาตย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 226 นางอรพินท์ มุจลินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 227 นางปราณี จริงจิตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 228 นางสุพิศ ผัดแสน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 229 นางจันทร สุวรรณชื่น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 230 นางรุ่งรัตน์ สุขแสง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 231 นางสาวสายสุณี ทองสวย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 232 นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 233 นายภิเษก ดอยแก้วขาว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 234 นางโสมนัส พรมพิลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 235 นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 236 นางวิชุดา ช้างแก้วมณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 237 นางปราณี เพชรรัตน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 238 นางรุ่งฟ้า แดนนาริน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 239 นางนัยนา เจียมอยู่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 240 นางสุภาวดี โส้สมัน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 241 นายชวลิต พูนสุวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
 242 นางพิศมร วิชญธรกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 243 นางจินตนา อะสุชีวา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 244 นางจันทกานต์ ดวงมาลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 245 นางปจุติมา มั่นอ่ำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 246 นางรัตนา เพ็ชรมุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 247 นางส่งเสริม แต่งอักษร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 248 นายบุญพันธ์ บุญสงกา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 249 นางเบญจณี นิลผึ้ง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 250 นายอุทัย จันทร์กอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 251 นายจำรัส ธงทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 252 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 253 นายศุภวิทย์ พุธสระน้อย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 254 นางชื่นจิต โฉมอุดม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 255 นางวนิดา วารีรักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 256 นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 257 นางศิริรัตน์ คำแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 258 นางฉวีวรรณ ศิริวงค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 259 นางพรทิพย์ สุภาพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 260 นางสาวบุศรา บุญยงค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 261 นางอุษา นิ่มตรง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 262 นายประดิษฐ เจริญภักดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 263 นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 264 นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 265 นายลี้วัชร์ ตาวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 266 นางสาวรัตนวดี โมรากุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 267 นางมนัสชนก อุดมดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 268 นางวัฒนา ศิริพฤกษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 269 นางสาวตะวัน เขตคง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 270 นางสุภาภร แสงผะกาย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 271 นายภราดร นาคพงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 272 นางจันศรี ดีนาค ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 273 นางนวลจันทร์ มีสติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 274 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 275 นายสุรสีห์ จันทร์สังสา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 276 นางอรุณีย์ แซ่ลิ่ม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 277 นางละเอียด สุขจิตต์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 278 นางวรพร ดิษฐเกษร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 279 นายชัยนันท์ จินะพรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 280 นายเอนก บุตรสิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 281 นางกมลณัฎฐ์ ศรีพนม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 282 นางปาจารีย์ ทวีธรรมวรโชติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 283 นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 284 นายวีระวัฒน์ อยู่ยืด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 285 นางจรัสโสม ดีณรงค์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 286 นางดรุณี วลัญชอารยะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 287 นางนงนุช เขียวไกร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 288 นางนันทพร แก้วแท้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 289 นางพรพิมล คงสกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 290 นางสุนีรัตน์ ไขแสง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 291 นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 292 นายออมทรัพย์ มูลหงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 293 นางวรินทร วิลังคะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 294 นางสุนันท์ ค้าขาย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 295 นายชโนภาส แก้วจีน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 296 นายสุไรมาน นามี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 297 นายวันนา นำสุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 298 นายเกียรติศักดิ์ พัวพันธ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 299 นายพิชิต ชินกร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 300 นางจันทิรา ศิริเวช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 301 นายปรีชา คำแสน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 302 นายวิลาศ คำมีแก่น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 303 นางสุมนา สาวงค์ตุ้ย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 304 นางสุพิศ นิธิวรนันท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 305 นางวิริยะสมร บัวทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 306 นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 307 นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 308 นางวรรณา จันทร์รักษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 309 นางสุภาพร จิตตรง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 310 นางอรุณี เมืองมา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 311 นางกัญจนา มีศิริ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 312 นางอรวรรณ มาทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 313 นางสาวนวพรรณ สิงห์ปี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 314 นายประชา จันทรสมโภชน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 315 นายโกวิทย์ ยังปักษี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ
 316 นางวรรณกนก เลื่อนลอย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 317 นางสาวสมสุข วิธานติรวัฒน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
 318 นายกำพล ชุ่มจันทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 319 นางสมพร นามไพร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 320 นางช่อแก้ว จุลนวล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 321 นายศุภฤกษ์ วังซ้าย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 322 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 323 นายบุญสนอง สมวงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 324 นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 325 นายนิคม บุญเรืองศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
 326 นายยินดี วรรณมณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 327 นางสุภาพร เพ็งวงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 328 นางสุคนธ์ จินดาหลวง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 329 นางสมศรี ไชยชมภู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 330 นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 331 นางอนุกูล เซ่งกำเหนิด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 332 นายฌานกิรติ รัตนปภานันท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 333 นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 334 นางสาวตรีชฎา ภัทรประเสริฐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 335 นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 336 นางสาวกรรณิการ์ หรบรรพ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 337 นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 338 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 339 นางแก่นจันทร์ ทอนศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 340 นางพิศมัย พานโฮม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 341 นางพูนศรี ผ่านสำแดง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 342 นางปาริชาติ อักษรภักดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 343 นายสุริยัน วรรณสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 344 นายพรพิพัฒน์ เลขธรากร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 345 นางสาวเพ็ญจันทร์ เกรียงไกรสุข ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 346 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 347 นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 348 นางสาวลลิดา ชาเรืองเดช ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 349 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 350 นายสมมาตร คำเพิ่มพูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 351 นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 352 นางไพรินทร์ คชานาวิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 353 นางสาวมาดี ธรรมสุนทร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 354 นางจินตนา เกิดเนตร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 355 นางกาญจนา ประจำเมือง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 356 นายขจรชัย พิมพ์สิงห์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 357 นายศักดา วงค์จรนิรันดร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 358 นางจงกลนี ภักดีเจริญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 359 นางสุรีย์ ธีระพงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 360 นางธนาตา พะนงรัมย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 361 นางนวลจันทร์ โคตะมี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 362 นายสังคม ณ น่าน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 363 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 364 นางพิมล มีอ่อง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 365 นางกมลทิน พรมประไพ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 366 นายชอุ่ม สุขรักษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 367 นางจารุณี แสนศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 368 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 369 นายวิทยา ยาสาร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 370 นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ
 371 นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น)
 372 นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 373 นางสาววันทนีย์ เรียงไรสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 374 นางเพ็ญศรี นิสโร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 375 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 376 นางอัศณีญา จิตรกล้า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 377 นางสิริพร ระวีกุล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 378 นายนิกร บุญครุฑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 379 นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 380 นางเกศแก้ว เวชสิทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 381 นางอัจจนา มาซา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 382 นางสุธารี แสงกล้า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 383 นางชุติกาญจน์ ลาภสาร ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม)
 384 นายยม ดำรงเชื้อ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 385 นางกชกร สุ่มมาตย์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 386 นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 387 นางสุภัญณี นันทศิริพล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 388 นางกฤษณา เกษแก้ว ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 389 นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 390 นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 391 นายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 392 นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 393 นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 394 นางสวลี ชนะปาลพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 395 นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 396 นางมาลี สืบกระแส ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 397 นายเสวก วงษ์เจริญผล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 398 นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 399 นางนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 400 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 401 นางเกศรี วิวัฒนปฐพี ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 402 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 403 นางสาวผ่องศรี สมยา ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 404 นางผาสุข หาญสันเทียะ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 405 นางพจนี แพนพา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 406 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 407 นางรักษ์สุดา คำดี บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 408 นางสุธินันท์ พูลสมบัติ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 409 นางดวงมณี ฉิมพลี บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 410 นางเรณา ประสิทธิ์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 411 นางวิมลรัตน์ ศรีสอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 412 นางเบญจมาศ สตานิคม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 413 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 414 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
 415 โรงเรียนบ้านท่าระพา สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 416 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 417 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก
 418 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง
 419 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 420 โรงเรียนสฤษดิเดช สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 421 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 422 โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่
 423 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 424 โรงเรียนบ้านสงยาง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส
 425 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 426 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 427 โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 428 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 429 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 430 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
 431 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา
 432 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา