คำชี้แจง การพิมพ์เกียรติบัตร Obec Awards ให้คลิกที่รายชื่อ จะแสดงเกียรติบัตร จะบันทึกเก็บไว้หรือจะสั่งพิมพ์ ได้เช่นกัน
ที่
รายชื่อ คลิก เพื่องพิมพ์ เกียรตบัตร
ชื่อรางวัล
 1 นายสมเกียรติ นุชโสภา ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 2 นายณัฐยศ วงศ์อนันต์ ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 3 นายอุดม ธุวะคำ ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 4 นายพิศุทธิ์ หอมบุปผา ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 5 นายสุพิชัย แชกขุนทด ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 6 นายอินทร์ถา ยอดแก้ว ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 7 นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 8 นางวิรดาพรรณ เกิดนอก ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 9 นายพล วงศ์ใหญ่ ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 10 นายมงคล แสนเมือง ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 11 นางลมุล จุดโต ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 12 นางสุพิศ หนูสอน ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 13 นายสมบูรณ์ กำปนาด ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 14 นายสมพงศ์ บุตรงาม ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 15 นายบัญชา ทองย้อย ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 16 นายคณิต บุตตะเขียว ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 17 นายเชิด ละครวงษ์ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 18 นายสมภาร ศิลาคม ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 19 นายบุญชู ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 20 นายธนกฤต แก่นจันทร์ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 21 นายประสาร เสือแดง ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 22 นายรณรงค์ คุณมาศ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 23 นายประนอม จันทป ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 24 นายบุญยืน ภาระสุดใจ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 25 นางสาวอุไรพร ทองปิ่น ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 26 นายชาตรี เกตุขุนทด ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 27 นายไพมณี คำสุดที ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 28 นายวิโรจน์ ช่วยชูหนู ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 29 นางสาววิสุตตา สุวรรณ์ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 30 นายนิรพล บุญทา ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 31 นายมาโนช ห้าวหาญ ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 32 นายวินัย อยู่ใจ ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)
 33 นางสาวสุปราณี สท้านไผท ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 34 นายนิยม อโรคา ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 35 นายสมพิศ โยมะบุตร ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 36 นางชลธิชา เปลี่ยนทอง ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)
 37 นางสาวกุสุมา รอดภัย ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
 38 นายชมภู ด้วงพันลำ ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยม การศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์