Musicthai

Author's details

Name: ศิลปะ ดนตรีไทย SangKeet
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข) — 10/02/2018
  2. การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง — 26/01/2018
  3. ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง — 26/01/2018
  4. การแข่งขันประสานเสียง — 20/01/2017
  5. แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร — 20/01/2017

Author's posts listings

ก.พ. 10

แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)

10209140951020914095

ม.ค. 26

การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เตรียม  Score เพลง มาให้กรรมการ ทั้งหมด 5 ชุด ยื่น ณ วันแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

ม.ค. 26

ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พักใกล้เคียงสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ >>คลิกที่นี่<<

ม.ค. 20

การแข่งขันประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันประสานเสียง  เตรียม Score เพลง นำมาให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด

ม.ค. 20

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่1

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต (ไม่เข้าซอย)

ม.ค. 13

แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ม.ค. 13

เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทุกรายการ เตรียม บัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันด้วยทุกครั้ง  เพื่อยืนยันตัวตน

ม.ค. 10

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ที่พักใกล้โรงเรียนมัธยมสังคีต  คลิกที่นี่  –> ข้อมูลที่พัก 

ธ.ค. 26

กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

เข้าออก

ม.ค. 12

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่การเดินทางที่ 1 แผนที่การเดินทางที่ 2 แผนที่การเดินทางที่ 3

ม.ค. 12

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

1

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

ม.ค. 12

สถานที่พักใกล้ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พักใกล้สถานที่แข่งขัน

ก.พ. 08

ลำดับการประกวดแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ลำดับการประกวดแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ****** ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่! ******* ———————————————————————————–

ม.ค. 28

แจ้งรายละเอียดสถานที่พักในจ.ปทุมธานี

*****  คลิกที่นี่!  ข้อมูลสถานที่พักในจังหวัดปทุมธานี ***** ____________________________________________________

ม.ค. 27

ตารางการประกวดขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคัตวิทยา กรุงเทพมหานคร

art62msw

*** คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ *** ตารางการประกวดขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคัตวิทยา   กรุงเทพมหานคร

ม.ค. 25

ตารางการแข่งขันกิจกรรมทักษะดนตรีไทย..ณเมืองทองธานี

8line38pz2

****  คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่  **** ตารางการแข่งขันกิจกรรมสาระดนตรีไทย ณ เมืองทองธานี  คำชี้แจงในวันแข่งขัน ๑.    เวลา    ๗.๓๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวหน้าเวทีการแข่งขันของแต่ละเวที ๒.  เวลา    ๘.๐๐  น.  จับฉลากลำดับการแข่งขนัและประชุมครูผู้ควบคุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ก่อนการแข่งขัน ๓.  เวลา    ๘.๓๐ น.  เริ่มการแข่งขันตามลำดับ