English

Author's details

Name: ภาษาต่างประเทศ
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ — 13/01/2017
  2. เอกสารสำหรับการรายงานตัวแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส — 05/02/2015
  3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz)และกำหนดการแข่งขัน — 08/02/2013
  4. ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling — 04/02/2013
  5. กำหนดการแข่งขันASEAN Quiz ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา — 30/11/-0001

Author's posts listings

ม.ค. 13

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ

ผู้แข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ และปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันภาษาต่างประเทศที่สอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ก.พ. 05

เอกสารสำหรับการรายงานตัวแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส

โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้มาแสดงตอนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  (บริเวณหน้าห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ชั้น 1) ประกอบด้วย 1) สำเนาตารางเรียนของนักเรียนที่เข้าแข่งขันภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557  2) สำเนา ปพ.1 ที่ออกโดยนายทะเบียนโรงเรียน และมีตราประทับของโรงเรียน  3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และ 4) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)  ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนเตรียมเอกสารทั้ง 4 รายการให้ครบถ้วน พร้อมทำหนังสือส่งตัวมายื่นในวันแข่งขัน หากในวันแข่งไม่สามารถแสดงเอกสารครบทุกรายการ จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ แบบฟอร์มหนังสือส่งตัว-คลิก

ก.พ. 08

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN Quiz)และกำหนดการแข่งขัน

ประกาศ…รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน - กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนของนักเรียนระดับสพป. และ สพม. คลิก – รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดยมูลนิธิยุวทูตความดี) คลิก - รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับประถมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก - รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับมัธยมศึกษา (คัดเลือกโดย สพฐ.) คลิก    

ก.พ. 04

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling เนื่อง จากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee และรายการ Story Telling ขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายละเอียดในตารางการแข่งขันล่าสุดหรือดังไฟล์แนบ ดาว์โหลด   

พ.ย. 30

กำหนดการแข่งขันASEAN Quiz ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รายละเอียดการแข่งขัน ASEAN Quiz  ดาว์โหลด