Admin

Author's details

Date registered: 21/03/2012

Latest posts

  1. เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ — 29/11/2018
  2. ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 — 05/09/2018
  3. การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 — 14/08/2018
  4. ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 — 23/07/2018
  5. ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68 — 15/06/2018

Author's posts listings

พ.ย. 29

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ

เชิญครู นักเรียน กรรมการตัดสิน กรรมการจัดงาน ชมคลิปวิดีโอ จัดทำโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 ตอน เป็นการอธิบายขยายความทำความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ในส่วนของสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วย เรื่องเพลงคุณธรรมโครงงานคุณธรรม ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ เล่านิทานคุณธรรม สวดมนต์แปลบาลี ไทยและสวดมนต์แปลบาลี ภาษาอังกฤษมารยาทไทย ขอเชิญชมตามคลิปค่ะ ลิก https://www.youtube.com/watch?v=ZxADhPM7i80&t=0s&list=PL-ZL95peyLMOr7EqF-M1-zAP4Mv2XDxd3&index=2&ab_chanงบnel=OBECTV

ก.ย. 05

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้ หลักการ 1.    ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา               และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค 2.    ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม                    โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่                           การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 3.    การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง                               ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา                      ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ 4.    ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี                     ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” 5.    ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 …

Continue reading »

ส.ค. 14

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

แนวทางการเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 มีดังนี้ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป กำหนดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ดังนี้ -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       จังหวัดบุรีรัมย์         วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 -  ภาคเหนือ                            จังหวัดพะเยา        …

Continue reading »

ก.ค. 23

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ 1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  แก้ไข เวทคณิต 4 ก.ย.61 ตัวอย่าง ข้อสอบเวทคณิต 3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ 5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ 6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ 7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ 8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ 9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ 10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ …

Continue reading »

มิ.ย. 15

ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68

a2

ด้านบนเป็นการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 —————————————————————————– ด้านล่างเป็นการประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

Older posts «