Acting

Author's details

Name: ศิลป นาฎศิลป์
Date registered: 12/01/2013

Biography

acting@2559

Latest posts

  1. ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์ — 25/01/2017
  2. ลำดับการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 — 10/01/2017
  3. ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 — 05/01/2017
  4. ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม. (ครั้งที่ 65) — 12/01/2016
  5. ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65 — 10/01/2016

Author's posts listings

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์

map-art66

    การเดินทางเข้าสถานที่แข่งขันอาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  สำหรับผู้เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ขอให้เข้าสถานที่แข่งขันด้านประตูเชียงราก 2 เพราะอยู่ติดกับอาคารยิมเนเซี่ยม 6 ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 10

ลำดับการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับการแข่งขันสาระนาฏศิลป์   ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.   <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 05

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ตารางแข่งนาฏศิลป์

หมายเหตุ  1  คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขันและประกาศให้ทราบ 2  กำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันอาจมีการเลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ตามเวลาการแข่งขันจริงในวันแข่งขัน 3  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกคนทุกกิจกรรมรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันพร้อมนำเอกสารหลักฐานการแสดงตน(ถ้ามี)มอบให้กรรมการรับรายงานตัว   ณเวที   ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน1 ชั่วโมง 4  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการกำกับเวทีด้านหลังเวทีก่อนขึ้นเวทีขณะที่ชุดแสดงก่อนลำดับที่ของตนกำลังแสดงบนเวที 2 ลำดับ 5  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ให้ส่งรูปเล่มการสร้างสรรค์การแสดง จำนวน 5 ชุดมาที่คุณอติพรบุญบาง  สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 ถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12130  ภายในวันที่24 มกราคม 2560 <<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ม.ค. 12

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม. (ครั้งที่ 65)

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม. (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ม.ค. 10

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

∞ตารางแข่งขันนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65∞

ม.ค. 14

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม.

แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนาฏศิลป์ทั้งสังกัด สพป. และ สพม. ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน ลำดับที่แข่งขันสาระนาฏศิลป์ สพป. ลำดับที่แข่งขันนาฏศิลป์ สพม. ตารางแข่งขันนาฏศิลป์-57

ก.พ. 04

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมนาฎศิลป์ ของ สพป และ สพม

ให้โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันทั้งที่สังกัด สพป และ สพม ดูลำดับการแข่งขันกิจกรรมได้ดังเอกสารแนบเพื่อเป็นการเดรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันใน สนามแข่งขัน เอกสารแนบ

Older posts «