«

»

ก.พ. 07

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

1. กรุณานำเอกสารลงทะเบียนมาให้ครบตามที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขัน รวมทั้งหนังสือรับรองนักเรียน (เรื่องไปต่างประเทศ) ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

2. การแข่งขันแต่ละวัน จะประกาศผลพร้อมแจกเหรียญรางวัลในเวลา 16.00-17.00 น. ของวันที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

3. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ให้ผู้แข่งขันนำพจนานุกรม (ตามที่กำหนดในเกณฑ์) มาใช้ในการเตรียมบทบรรยายเอง ทีมละไม่เกิน 4 เล่ม

4. การแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อปฏิบัติ ตามคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ได้เคยนำขึ้นเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน