«

»

ก.พ. 05

เอกสารสำหรับการรายงานตัวแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส

โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้มาแสดงตอนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  (บริเวณหน้าห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ชั้น 1) ประกอบด้วย 1) สำเนาตารางเรียนของนักเรียนที่เข้าแข่งขันภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557  2) สำเนา ปพ.1 ที่ออกโดยนายทะเบียนโรงเรียน และมีตราประทับของโรงเรียน  3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และ 4) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)  ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนเตรียมเอกสารทั้ง 4 รายการให้ครบถ้วน พร้อมทำหนังสือส่งตัวมายื่นในวันแข่งขัน หากในวันแข่งไม่สามารถแสดงเอกสารครบทุกรายการ จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ แบบฟอร์มหนังสือส่งตัว-คลิก