«

»

ม.ค. 13

เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทุกรายการ เตรียม บัตรประชาชน บัตรนักเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันด้วยทุกครั้ง  เพื่อยืนยันตัวตน