«

»

ม.ค. 25

เตรียมบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนแข่งขันขับขานประสานเสียง

การแข่งขันขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน นำบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียน

ยื่นต่อผู้รับลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำนักเรียนระดับชั้นที่สูงกว่าเกณฑ์การแข่งขันเข้าประกวด