«

»

ก.พ. 09

เกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ รอบคัดเลือก

เรียน        อาจารย์ผู้ฝึกสอนกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์                                                                                    ขอแจ้งเกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์รอบคัดเลือกดังแนบ

 

                 เกณฑ์และหัวข้อการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  รอบคัดเลือก

 

 

                 หมายเหตุ :  หัวข้อการแข่งขันใช้ทั้ง สพป(ขยายโอกาส) และ สพม. ม. ๑ – ๓, ม. ๔ – ๖