«

»

ก.พ. 12

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

”  งามศาสตร์  งานศิลป์  ศิลปินเด็กไทย  ”

( ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย )