«

»

ม.ค. 23

สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ โรงเรียนธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการแข่งดังนี้

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๑ แข่งที่โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

๑) คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๒) อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ ,ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๓) เรียงร้อยถ้อยความ  ชั้น ป. ๔ – ๖ ,ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๔) ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๕) ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม ๓ คน) ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๖) กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (ทีม ๒ คน) กลอนสี่ ชั้น ป. ๔ – ๖ กาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ม.๑ – ๓ (สพป./สพม.) และอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้น ม. ๔ – ๖

วันที่ ๑๑  – ๑๒ ก.พ. ๖๑ แข่งที่โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

๗) ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (ทีม ๒ คน)  ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.)  และทีมเดี่ยว ชั้น ม. ๔ – ๖

เข้าดูตารางแข่งได้ที่

สพป.เข้าชมที่ http://art67.sillapa.net/sp-nation/?name=index&file=time_table&cate=1

สพม.เข้าชมที่ http://art67.sillapa.net/sm-nation/?name=index&file=time_table&cate=1

 

 

 แผนผังอาคารแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคารหอประชุมชั้นบน 

ณ โรงเรียนธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี