«

»

ม.ค. 30

รายละเอียดของการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและปฏิบัติ

รายละเอียดของการแข่งขันคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและปฏิบัติ

1.แผนที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียน [ คลิกที่นี่ ]

2.ตารางรายละเอียดกิจกรรมการประกวดแข่งขันฯ [คลิกที่นี่ ]

3.ใบรายงานตัวแบบรวมทุกกิจกรรม ทุกจุดแข่งขัน (กรอกและจัดส่งล่วงหน้า) [ คลิกที่นี่ ]