«

»

ม.ค. 09

รายระเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีรายละเอียดบางประการที่ต้องทราบและปฏิบัติ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกที่นี่

หมายเหตุ  

๑. เวลาที่กำหนดโดยประมาณ รวมเวลาจัดฉาก เตรียมการ แนะนำตัว  เปลี่ยนรายการ ฯลฯ  ให้เตรียมฉาก และอุปกรณ์ประกอบมาอย่างเหมาะสมกับเวลา และขนาดเวที

๒. ให้คุณครูประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ทันที ที่ได้กำหนดการนี้

เพลงคุณธรรม ศน.จุฬารัตน์ 084 070 9335      
โครงงานคุณธรรม  นวศ. ปัทมา  081 953 6567
หนังสั้นคุณธรรม อ.รุณฤดี  081 383 1889
ละครคุณธรรม ศน.ทัศนีย์  092 278 0432
ละครประวัติศาสตร์  ศน. ภาวนา 087 968 4060
เล่านิทานคุณธรรม ศน. ชูโชค  086 245 9214
มารยาทไทย  นวศ.ทิพย์สุดา 081 880 4594
สวดมนต์ ศน.สมหมาย 081 964 3173
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง   นวศ. จุฑามาส    089 960 2318   

๓. ในวันประกวดให้นักเรียนมารายงานตัว ที่เวที ตามเวลาที่ผู้ประสานงานแจ้ง
๔.เตรียมเอกสารที่ต้องให้กรรมการพิจารณา ๕ ชุด  เช่น บทละครคุณธรรม บทละครประวัติศาสตร์  เอกสารสรุปโครงงานคุณธรรม  นิทานคุณธรรม  เอกสารของเพลงคุณธรรม
๕. การประกวดระดับชาติมีแนวทางที่สอดคล้องกับการประกวดระดับภูมิภาค