«

»

ก.ย. 16

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.

รายชื่อผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โทรศัพท์

อีเมล

1

นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)

081 371 5041

n.chotirat@gmail.com

2

อ.ภาวินี แสนทวีสุข ปฐมวัย

089 795 5805

Early.chid@yahoo.com

3

อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร ปฐมวัย

081 414 3514

4

อ.อนัญญา นวาวัตน์ ปฐมวัย

089 693 4403

5

อ.อรอร ฤทธิ์กลาง ภาษาไทย

081 458 0899

6

อ.อนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ดนตรีลูกทุ่ง

081 193 8726

7

อ.วีระพงษ์ ประดิษฐ์ ดนตรีสากล (สพม.4)

089 989 7782

8

นางจารุรัตน์ เข็มลาย นาฏศิลป์

081 581 3537

9

นายศุภวิทย์ สงคง ศิลปะ ทัศนศิลป์

081 455 3643

10

อ.ธีรัตน์  สุขสะอาด
อ.ณิชาภัทร  อึ้งเหมอนันต์
ดนตรีไทย/ประสานเสียง

095 256 1512
086 522 4279

11

นายสังคม  จันทรืวิเศษ Obec Award (สพท)

081 660 6637

sungobec@gmail.com

12

อ.มาลี  กิตติอุดมเดช คณิตศาสตร์(สนก.)อัจฉริยฯ

089 213 3944

13

อ.พรชัย ถาวรนาน หุ่นยนต์,เครื่องบิน

089 501 7114

14

อ.ธิตยาภรณ์  หงษ์ทอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์

089 830 7730

15

อ.พิเชฎร์ จับจิตต์ โครงงานทดลอง (สวก.)

089 967 3597

16

อ.บรรเจอดพร สู่แสนนาม สาระสังคมศึกษา (สนก.)

089 678 1499

17

อ.อัมพร หุตะสิทธ์ สาระสังคมศึกษา (สนก.)

081 906 2211

18

อ.รุณฤดี เลาหะพันธ์ หนังสั้น

081 381 1889

19

อ.วรณัน  ขุนศรี โครงงานคณิตฯ /คิดเลขเร็ว (สวก.)

081 846 3285

20

อ.อังสนา  ม่วงปลอด คอมพิวเตอร์

086 542 7883

21

อ.จิรัฐยา ไชยสาร
น.ส.ภัทร์นรินทร์  อำนวยศรี
เรียนรวม

086 609 5136
087-959-0715

22

นายนพพร แสงอาทิตย์ อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์

098 253 5890

sangatith_nop@hotmail.com

23

อ.ประชา วุฒิวัฒนานุกูล การงานอาชีพ

081 378 2548

24

อ.พัชรา กิจปฐมมงคล การานอาชีพ

089 800 7467

25

อ.สุพิชฌาย์ แป้งทา การงานอาชีพ

081 941 7552

26

อ.วีรศักดิ์ ทองบุญฉาย การงานอาชีพ

080 620 0600

27

อ.ยุวดี อยู่สบาย สถาบันภาษาอังกฤษ

081 631 6844

28

อ.นภา  พานน้อย สุขศึกษาพละศึกษา

081 398 4776

29

อ.อัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข สุขศึกษาพละศึกษา

089 669 0798

30

อ.สันติ โลหะปิยะพรรณ สุขศึกษาพละศึกษา

089 172 5978

31

พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม หนังสือเล่มเล็ก/ยุวบรรณารักษ์

086 006 2383

32

อ.พนัส บุญวัฒนสุนทร ลูกเสือ

089 634 2488

33

อ.อรอนงค์ อุทารเวสารัตน์ สภานักเรียน

082 443 7655

34

อ.ไพศาล  ชนะกุล ผู้ดูแลระบบระดับชาติ/ภาค

081 594 9748

paisan2549@hotmail.com

34

นางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้ดูแลระบบระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

081 761 5382

34

นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้ดูแลระบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

080 461 9453

34

นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผู้ดูแลระบบระดับภาคใต้

081 273 9529

34

นายกฤษฎา มณีเชษฐา
นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
นายยมนา กลิ่นหอม (สพม.)
ผู้ดูแลระบบระดับภาคเหนือ  088 254 0968
081 784 6356
084 616 6078

35

อ.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้ประสานงานทั่วไป

084 657 3127

*ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ … เบอร์โทร. จะอยู่หน้าเว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่