«

»

มิ.ย. 18

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล ให้กับผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมณฑิรา สุขุมวิท 107 จังหวัดสมุทรปราการ