«

»

ม.ค. 04

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ถ้าส่งทางไปรษณีย์ขอให้ส่ง EMS ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่
นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาคารสพฐ.3 ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300