«

»

ม.ค. 19

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าประสงค์ส่งทางไปรษณีย์ขอให้จัดส่งทาง EMS ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่
นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาคาร สพฐ.3 ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 288 5765-66