«

»

ก.พ. 09

ประกาศศูนย์การประกวด/แข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันที่ประทับตราไปรษณีย์ การส่งเอกสารโครงงานฯ
ม. 1 – ม. 3 (สพม.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน     2 ก.พ. 58
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ           3 ก.พ. 58
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์           30 ม.ค. 58
โรงเรียนพัทลุง                                      4  ก.พ. 58
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์         4  ก.พ. 58
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม                     30 ม.ค. 58
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 30 ม.ค. 58
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา                      4   ก.พ. 58
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ              29 ม.ค. 58
โรงเรียนสตรีอ่างทอง                            30 ม.ค. 58
โรงเรียนบึงบูรพ์                                      2  ก.พ. 58
โรงเรียนขุขันธ์                                         2 ก.พ. 58
 ม. 4- ม.6 (สพม.)
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ                    4 ก.พ. 58
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช         30  ม.ค. 58
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์           30 ม.ค. 58
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา                          4 ก.พ. 58
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                       4 ก.พ. 58
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี                         2 ก.พ. 58
โรงเรียนสตรีอ่างทอง                            30 ม.ค. 58
โรงเรียนอนุกูลนารี                                 31 ม.ค. 58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ       4 ก.พ. 58
โรงเรียนวังทองพิทยาคม                        3 ก.พ. 58
โรงเรียนชุมแพศึกษา                              4 ก.พ. 58
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล                  30 ม.ค. 58
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป.)
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก                         4 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 3 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านป่าแดง                           26 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านรังแตน                              3 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ       28 ม.ค. 58
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน                3 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดจันดี                                     3 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดนางแก้ว                             31 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู                   31 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านร่องหอย                            4 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว                           3 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง                         2 ก.พ. 58