«

»

ม.ค. 25

ตารางการแข่งขันกิจกรรมทักษะดนตรีไทย..ณเมืองทองธานี

****  ลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่  ****

ตารางการแข่งขันกิจกรรมสาระดนตรีไทย ณ เมืองทองธานี

 คำชี้แจงในวันแข่งขัน
๑.    เวลา    ๗.๓๐ น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวหน้าเวทีการแข่งขันของแต่ละเวที
๒.  เวลา    ๘.๐๐  น.  จับฉลากลำดับการแข่งขนัและประชุมครูผู้ควบคุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ก่อนการแข่งขัน
๓.  เวลา    ๘.๓๐ น.  เริ่มการแข่งขันตามลำดับ