«

»

มี.ค. 17

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
ไปให้กับเขตพื้นที่ต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557

- สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน -