«

»

ก.พ. 18

คำชี้แจง เกียรติบัตรการแข่งขัน

ทางคณะทีมงานได้จัดพิมเกียรติบัตรครบทุกรายการแล้วของลำดับที่ 1-12 ซึ่งจะทยอยส่ง
โดยผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้รับผิดชอบในการส่ง โรงเรียนที่ไม่ได้รับเกียรติในงาน
โปรดรอ จะส่งไปยังเขตพื้นที่ และอีกทางหนึ่งโรงเรียนสามารถพิมพ์เป็นเกียรติบัตร Online
ได้เช่นกันโดย login โดยใช้รหัสโรงเรียน เข้าไปพิมพ์เกียรติบัตร โดยสามารถ พิมพ์ได้ตั้งแต่
วันที่ 25 ก.พ. นี้เป็นต้นไป (ขอให้ทางผู้ประสานงานได้ดำเนินการพิมพ์ในส่วนที่ไม่เรียบร้อย
บางรายการ ระหว่างวันที่ 18-23 ก.พ.)