«

»

ม.ค. 05

กำหนดส่งเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม มาที่
นายวิเชียร พิรุณ (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2559
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 06-1624-1991