«

»

ม.ค. 25

กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษก)
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                            

 ๐๘.๐๐ น.        ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

๐๙.๐๕ น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน และนำเข้าสู่การแสดงในพิธีเปิด

- การแสดงชุด “ศิลปะ หัตถกรรม หัตถการ งานนาฏศิลป์ Inter-active Modern-Thai Performance”
โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

- การแสดงชุด “รากไทย” โดยนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

๐๙.๓๕ น.       เรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวทีพิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

    ประธานกล่าวเปิดงานประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

     ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๒๕ น.        ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ