กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์