«

»

ธ.ค. 24

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมฯ

ด่วนที่สุด..

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันภาพยนตร์สั้น  กลุ่มสาระสังคมฯ               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น  ระหว่างวันที่  6-9  มกราคม  2558  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ และกรุณาประสาน คุณรุณฤดี เลาหะพันธ์  โทร. 081-383-1889 “