«

»

ม.ค. 22

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม มาที่
นายวิเชียร พิรุณ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง (083-273-7647)