«

»

ม.ค. 31

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าวสารการแข่งขันคลิกที่นี่  ติดต่อสอบถาม ได้บนเว็บบอร์ด

 

ข้อกำหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน (ยกเว้นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม นักเรียนไม่เกิน 4 คน) และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กำหนด
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
5. ห้ามมิให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หากสมาชิกในทีมคนใด ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้สมาชิกเท่าที่เหลืออยู่แข่งขันได้