ต.ค. 17

งานศิลปหัตถกรรม ให้งดจัดงานรื่นเริงชองสถานศึกษา

รายละเอียด คลิกที่นี่

ส.ค. 19

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 1. ปฐมวัย คลิกที่นี่
 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ลบบรรทัด ป.1-3 ออก ในหน้า  7 ณ วันที่ 31 ส.ค. 59)
 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่(แก้ไข คณิตคิดเร็ว หน้า 24-25 ณ วันที่ 6 ก.ย. 59  )
 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
 • 5.นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ (แก้ไข ตัดข้อความ ไม่ให้ติดที่ลำดัวเครื่องบิน หน้า 46  ณ วันที่ 14 ก.ย. 59)
 • 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่(แก้ไข  วันที่ 24 ส.ค. 59 )
 • 7. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
 • 8. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่(แก้ไข  รายการที่16,แก้ไขหน้า 48 ยะวาเก่า  วันที่ 22 ส.ค. 59)
 • 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่ (แก้ไข   ตัดตัวอย่างรายชื่อโปรแกรม cms หน้า 76   ณ วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 10. หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ 
 • 11. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข การพูดเพื่ออาชีพ หน้า 5-6  ณ วันที่ 21 ก.ย. 59)
 • 12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิกที่นี่  (แก้ไข หน้าที่ 24 สภานักเรียน วันที่ 1 ก.ย. 59)
 • 13. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่ (แก้ไข paint หน้า 27 วันที่ 7 ก.ย. 59)
 • 14. การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ คลิกที่นี่ (แก้ไข วันที่ 31 ส.ค. 59)

—————-  กิจกรรมท้องถิ่น ————–
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

 ————–  กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green ——————-

 • กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ คลิกที่นี่ (ณ วันที่ 13 ต.ค. 59)

ก.ย. 16

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.

รายชื่อผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โทรศัพท์

อีเมล

1

นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส)

081 371 5041

n.chotirat@gmail.com

2

อ.ภาวินี แสนทวีสุข ปฐมวัย

089 795 5805

Early.chid@yahoo.com

3

อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร ปฐมวัย

081 414 3514

4

อ.อนัญญา นวาวัตน์ ปฐมวัย

089 693 4403

5

อ.อรอร ฤทธิ์กลาง ภาษาไทย

081 458 0899

6

อ.อนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ดนตรีลูกทุ่ง

081 193 8726

7

อ.วีระพงษ์ ประดิษฐ์ ดนตรีสากล (สพม.4)

089 989 7782

8

นางจารุรัตน์ เข็มลาย นาฏศิลป์

081 581 3537

9

นายศุภวิทย์ สงคง ศิลปะ ทัศนศิลป์

081 455 3643

10

นายมานพ  จักษา ดนตรีไทย/ประสานเสียง

089 447 0710

11

นายสังคม  จันทรืวิเศษ Obec Award (สพท)

081 660 6637

sungobec@gmail.com

12

อ.มาลี  กิตติอุดมเดช คณิตศาสตร์(สนก.)อัจฉริยฯ

089 213 3944

13

อ.พรชัย ถาวรนาน หุ่นยนต์,เครื่องบิน

089 501 7114

14

อ.ธิตยาภรณ์  หงษ์ทอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์

089 830 7730

15

อ.พิเชฎร์ จับจิตต์ โครงงานทดลอง (สวก.)

089 967 3597

16

อ.บรรเจอดพร สู่แสนนาม สาระสังคมศึกษา (สนก.)

089 678 1499

17

อ.อัมพร หุตะสิทธ์ สาระสังคมศึกษา (สนก.)

081 906 2211

18

อ.รุณฤดี เลาหะพันธ์ หนังสั้น

081 381 1889

19

อ.วรณัน  ขุนศรี โครงงานคณิตฯ /คิดเลขเร็ว (สวก.)

081 846 3285

20

อ.อังสนา  ม่วงปลอด คอมพิวเตอร์

086 542 7883

21

อ.จิรัฐยา ไชยสาร เรียนร่วม

089 613 1898

22

ดร.สุทธิดา จำรัส อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์

087 503 8292

Chamrat@live.com

23

อ.ประชา วุฒิวัฒนานุกูล การงานอาชีพ

081 378 2548

24

อ.พัชรา กิจปฐมมงคล การานอาชีพ

089 800 7467

25

อ.สุพิชฌาย์ แป้งทา การงานอาชีพ

081 941 7552

26

อ.วีรศักดิ์ ทองบุญฉาย การงานอาชีพ

080 620 0600

27

อ.ยุวดี อยู่สบาย สถาบันภาษาอังกฤษ

081 631 6844

28

อ.นภา  พานน้อย สุขศึกษาพละศึกษา

081 398 4776

29

อ.อัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข สุขศึกษาพละศึกษา

089 669 0798

30

อ.สันติ โลหะปิยะพรรณ สุขศึกษาพละศึกษา

089 172 5978

31

พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม หนังสือเล่มเล็ก/ยุวบรรณารักษ์

086 006 2383

32

อ.พนัส บุญวัฒนสุนทร ลูกเสือ

089 634 2488

33

อ.อรอนงค์ อุทารเวสารัตน์ สภานักเรียน

082 443 7655

34

อ.ไพศาล  ชนะกุล ผู้ดูแลระบบระดับชาติ/ภาค

081 594 9748

paisan2549@hotmail.com

34

นางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้ดูแลระบบระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

081 761 5382

34

นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้ดูแลระบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

080 461 9453

34

นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผู้ดูแลระบบระดับภาคใต้

081 273 9529

34

นายกฤษฎา มณีเชษฐา
นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
นายยมนา กลิ่นหอม (สพม.)
ผู้ดูแลระบบระดับภาคเหนือ  088 254 0968
081 784 6356
084 616 6078

35

อ.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้ประสานงานทั่วไป

084 657 3127

*ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ … เบอร์โทร. จะอยู่หน้าเว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่

ส.ค. 29

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ https://www.facebook.com/obecrobot2016/ ด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้อย่างเป็นระบบ จึงขอให้ครูผู้สนใจหุ่นยนต์ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ http://forums.thailandrobotics.com/forumdisplay.php?fid=2

4. โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

 

 

 

 

ส.ค. 28

แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข ณ วันที่ 29 ส.ค. 2559)

แนวปฏิบัติของกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งระดับเขตและระดับภาคของกลุ่มสาระสังคมฯ มีดังนี้

1. การตัดสิน ให้ยึดเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
2. หากมีกรณีที่แตกต่างไม่เข้าเกณฑ์การตัดสินข้อใดเลย ขอให้ยกผลประโยชน์นั้นให้นักเรียน

ยกตัวอย่างเช่น การสวดมนต์แปล บทอภิปัจจเวกขณ์ ซึ่งไม่มีตัวอย่างสียง หากนักเรียนจะสวดโดยแบ่งบทเป็นข้อความสั้นแล้วแปล หรือแบ่งบทยาวๆแล้วแปล กรณีนี้ ถือว่าทำถูกทั้ง 2 วิธี เนื่องจากเกณฑ์การตัดสิน มิได้ดูว่าแบ่งบทสวดอย่างไรจึงจะได้คะแนน แต่การตัดสินดูที่ความพร้อมเพรียง /ความถูกต้องของการออกเสียง(ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้)
ดังนั้น การแบ่งบทสวดไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคะแนนได้

3. โครงงานคุณธรรม ไม่ต้องมีภาคผนวก ซึ่งหากนักเรียนมีข้อมูล รูปภาพ เกียรติบัตร ฯลฯ ที่ต้องการนำเสนอ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่องให้มีจำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4

4. ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ส่าสุดได้ที่  http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=969&cat=F  (ข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธข้อที่ 190)

5. การประกวดเพลงคุณธรรม นักเรียนต้องใช้เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีเนื้อหาเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเพลง  เช่น  1) เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด  2) เพลงชีวิตสัมพันธ์(คาราบาว)   3) เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป(อัสนีย์-วสันต์ โชติกุล)   4) เพลงอิ่มอุ่น(ศุบุญเลี้ยง)   5) เพลงกราบเท้าย่าโม(สุนารี ราชสีมา)   6) เพลงรักเธอประเทศไทย(หรั่งร็อคเครสตร้า)   7) เพลงของขวัญจากก้อนดิน(พี่เบิร์ด ธงไชย)    8) เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน(จรัลมโนเพชร)   9) เพลงเสรีขอพร(เสรี รุ่งสว่าง)   10) เพลงหลวงพ่อคูณ (แอ๊ด คาราบาว)  เป็นต้น  นักเรียนสามารถเลือกเพลงอื่นๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงตามที่ยกตัวอย่างมานี้  อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพลงที่มีนัยส่งเสริมคุณธรรม แต่ใช้คำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะกับวัยนักเรียน ก็ไม่สมควรเลือกนำมาประกวด

ทั้งนี้ หากมีข้อแนะนำ กรุณาโทรแจ้งสพฐ. 02-2885879

ส.ค. 17

ประกาศกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

1. ประกาศ สพฐ.

เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

2. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ก.ค. 26

ผลการประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

ที่ประชุม สพฐ. ครั้งที่ 10 /2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน

2. ปรับกรอบการดำเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ปรับหลักเกณฑ์การแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 (คาดว่าหลักเกณฑ์การแข่งขันจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม)

ก.ค. 13

แจ้งหัวข้อ กิจกรรมหนังสั้น

การแข่งขันหนังสั้น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะผลงาน ให้มีเนื้อหา การนำเสนอภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ

“การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม”

ผู้ประสานงาน อ.รุณฤดี 0813831889

ก.พ. 03

ทะเบียนพัสดุ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ เกียรติบัตร โล่ และเหรียญรางวัลได้ที่นี่

ก.พ. 01

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. และนักบินน้อย สพฐ.

ขอขอบคุณ ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ http://www.obec.go.th/news/68275

 

 

ม.ค. 29

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์

ม.ค. 28

ปรับตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (โรงเรียนเรียนร่วม) เนื่องจากปรับเวลาการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง วันที่ 30 ม.ค. 2559

ตารางแข่งขัน เรียนร่วม28มค.59.

ม.ค. 27

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน

แผนผัง และตารางห้องพักห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพป. , สพม.) พร้อมตารางห้องพัก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

แบบแผนผังอาคารเรียน ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  คลิกที่นี่
ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน  (สพป.)  คลิกที่นี่
ห้องพัก ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน (สพม.) คลิกที่นี่

ม.ค. 27

บัตรจอดรถ ผู้เข้าแข่งขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ม.ค. 27

ประกาศเพิ่มเติม กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

ตามที่ ได้กำหนดให้มีการรายงานตัวก่อน เวลาประกวด 30 นาที นั้น ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีการรายงานตัวแล้ว ยังมีการจับฉลาก เพื่อเลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด อีกด้วย จึงขอความกรุณาคุณครูทุกท่าน พานักเรียนผู้เข้าแข่งขันมา ณ สถานที่กำหนดโดยเร็ว….ขอบคุณค่ะ  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้กับ น.ส.อุมาภรณ์  พัฒนะนาวีกุล  0992347779

ม.ค. 26

ปรับตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ตารางแข่งขัน เรียนร่วม 24 มค 59 เวลา 15.21 น.

- การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้)

ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เวลา 11.30 น.

 

ม.ค. 26

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข

เรียนผู้ควบคุมทีมทุกโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการนำรถบัสนำส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ทุกโรงเรียน เข้าซอยรามคำแหง 118 เป็นถนนที่กว้าง ฝ่ายสถานที่จะมีป้ายบอกตลอดทาง นำท่านไปสู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครับ

สำหรับทีมที่เข้าแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่ง สพม. ก,ข และสพป. ประเภท ก  ฝ่ายจัดเตรียมเต๊นฑ์ ขนาด 12*10 เมตร ไว้ให้ทุกทีม ขอความอนุเคราะห์ได้เตรียมผ้ายางปูพื้น หรือผ้าใบมาด้วย

ม.ค. 25

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่

ม.ค. 25

กำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน (ชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษก)
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
                                                                            

 ๐๘.๐๐ น.        ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

๐๙.๐๕ น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน และนำเข้าสู่การแสดงในพิธีเปิด

- การแสดงชุด “ศิลปะ หัตถกรรม หัตถการ งานนาฏศิลป์ Inter-active Modern-Thai Performance”
โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

- การแสดงชุด “รากไทย” โดยนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

๐๙.๓๕ น.       เรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวทีพิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

    ประธานกล่าวเปิดงานประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

     ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๒๕ น.        ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ

ม.ค. 25

บัตรจอดรถ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

ผู้เข้ามาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โดยนำรถยนต์มา จะต้อง พิมพ์บัตรติดหน้ารถ ด้วยกระดาษ A4 โดยสามารถ Download บัตรจอดรถได้ ดังนี้


1.สำหรับรถของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
คลิกเพื่อ Download

 

 

 

 


2. สำหรับรถที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
คลิกเพื่อ Download

ม.ค. 25

อัดเดทข้อมูลเครื่องแข่งและเกณฑ์การตัดสิน ณ โรงเรียนปากเกร็ด

เกณฑ์การตัดสิน รายการ Web Editor และ Text Editor
*** จะตรวจผ่าน server เท่านั้น ***

เครื่องห้อง 2205
Chrome v.47, Firefox v.42

เครื่องห้อง 2207
Chrome รุ่นล่าสุด, Firefox รุ่นล่าสุด

เครื่องห้อง 2208
Chrome v.32, Firefox v.24

ม.ค. 25

ประกาศผลโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีที่ได้รับข้อมูลแล้ว

รายชื่อที่ได้รับข้อมูล ตรวจสอบได้ที่ คลิกที่นี่ 

ด้วย ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะกำหนดจัดประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559

ในการนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ขอแจ้งให้ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าแข่งขันพร้อมส่งไฟล์เอกสารแนบ และวิดีโอประกอบการนำเสนอผลงาน ที่ http://www.innoobec.com/?p=167230 หรือคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. ยังไม่ลงทะเบียน /พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ (กรณีที่เคยกรอกข้อมูลข้อมูลแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการจะใช้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนตามวันที่ครั้งหลังสุด)

2. การส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ถือมาในวันติดตั้งโครงงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารมาก่อน) สำหรับกำหนดการและสถานที่โดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.sillapa.net หรือ http://inno.obec.go.th ต่อไป

ม.ค. 22

เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

 

เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ บินไกล

ดาวน์โหลด แบบเครื่องร่อนกระดาษพับ นาน

ม.ค. 16

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว 15 มค 59 (2)

ม.ค. 16

แผนที่สนามแข่งขันงานศิลปหัถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (การศึกษาพิเศษ)

แนบ 5 แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5

ม.ค. 16

โรงแรมและที่พักจังหวัดสุพรรณบุรี

แนบ 4 สถานที่พัก 4 มกราคม 2559

ม.ค. 15

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

แผนผังอาคารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒‏

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน สนามแข่งขัน (การศึกษาพิเศษ)โรงเรียนเรียนร่วม…ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว 085-2637208
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง 089-5293241
นางสาวณัฐพร ไชยถา 087-3484162
นายวรรณธนุ วรรณกิจ 061-2537394

ม.ค. 13

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้กับ 1. น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 099-2347779 และ 2. น.ส.อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 085-8023932

ม.ค. 13

โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Download ได้ที่นี่ คลิก

 

 

 

 

Download ได้ที่นี่ คลิก

ม.ค. 12

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เครื่อง All in one (MSI)

CPU i3-4150 3.5GHz 3.5GHz
RAM 4GB
VGA HD Onboard
OS windows 8 Pro

รายละเอียดโปรแกรม
Microsoft Office 2010
Paint Version 6.2 (Build 9200) 

ม.ค. 12

ลำดับที่และตารางการแข่งขันนาฏศิลป์ของโรงเรียนในสังกัด สพป. และสพม. (ครั้งที่ 65)

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ม.ค. 12

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่การเดินทางที่ 1

แผนที่การเดินทางที่ 2

แผนที่การเดินทางที่ 3

ม.ค. 12

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

แผนผังสถานที่แข่งขันดนตรีไทยและขับขานประสานเสียง

ม.ค. 12

สถานที่พักใกล้ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พัก

ม.ค. 12

เอกสารที่ใช้ในการแข่งขัน (โรงเรียนเรียนร่วม)

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างบัตรประจำตัวคนพิการ

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

แบบคัดกรองกระทรวง

ม.ค. 11

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศกศ.5 ชั้น 2

ม.ค. 11

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1

แผ่นผังห้องแข่งขัน ศกศ.5 ชั้น 1

ม.ค. 11

ร้านอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหารจ.สุพรรณบุรี

ม.ค. 11

ตารางการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ตารางแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ม.ค. 11

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  สังกัด สพม.)

เครื่อง All In One Lenovo
CPU I3-4130 3.4 GHz
RAM 4 GB
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 Profressional

รายละเอียดโปรแกรม

Adobe Reader
Microsoft Office 2010
Win RAR
ACD See

 

ห้องอุทยานแห่งการเรียนรู้  ICT (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ระดับ ม.1-3   สังกัด สพป.)

เครื่อง All In One Acer
CPU I3 RAM 2 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7 Profressional
รายละเอียดโปรแกรม
Adobe Reader
Microsoft Office 2010
Win RAR

ม.ค. 10

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

ห้อง 2205 (Web Editor ม.1-3 สพป.)
CPU I3 3.4 GHz
RAM 8 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla
Office 2007

———————————————————————————–
ห้อง 2205 (Web Editor ป.4-6)
CPU core2duo 2.8 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Photoshop, Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop
FileZilla
Office 2007
———————————————————————————–
ห้อง 2207
CPU Celeron 1.6 GHz
RAM 2 GB
HD 250 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows XP

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
FileZilla
Office 2007
————————————————————————————
ห้อง 2208
CPU I5 3.1 GHz
RAM 4 GB
HD 500 TB
VGA Intel HD Onboard
OS Windows 7Professional 64 bit

รายละเอียดโปรแกรม
Chrome, Firefox, IE8
Adobe CS3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS5 Photoshop, Dreamweaver, Flash
FileZilla
Office 2007
————————————————————————————

***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

ม.ค. 10

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

ตารางแข่งขันนาฏศิลป์ ครั้งที่ 65

ม.ค. 07

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ใช้ในการแข่งขัน E-book งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65

แข่งขันวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  รับลงทะเบียน เวลา 07.30 น.  เวลาแข่งขัน 09.00 -12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 (ห้อง2207และ2209)

เครื่อง All In One acer veriton z4710g

ผู้ผลิตตัวประมวลผล

Intel

ชนิดตัวประมวลผล

คอร์ i5

รุ่นตัวประมวลผล

i5-4460S

ตัวประมวลผลคอร์

ควอดคอร์ (4 คอร์)

ความเร็วตัวประมวลผล

2.90GHz

การประมวลผล 64-บิต

ใช่

หน่วยความจำมาตรฐาน

4GB

หน่วยความจำสูงสุด

16GB

เทคโนโลยีหน่วยความจำ

DDR3 SDRAM

ความจุฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด

500GB

ชนิดออพติคอลไดรฟ์

เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี

ออพติคอลมีเดียที่รองรับ

DVD-RAM/±R/±RW

เทคโนโลยีส่องแสงด้านหลัง

LED

ชนิดหน้าจอแสดงผล

Active Matrix TFT Color LCD

โหมดหน้าจอ

ฟูลเอชดี

ความคมชัดของหน้าจอ

19.5”  1920 x 1080

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต

กิกะบิต อีเธอร์เน็ต

มาตรฐานแลนไร้สาย

IEEE 802.11a/b/g/n

มาตรฐานบลูทูธ

Bluetooth 4.0

เว็บแคม

ใช่

ไมโครโฟน

ใช่

HDMI

ใช่

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7  ultimate 64 bit

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ

64-บิต

รายละเอียดโปรแกรม

1. 3D-ALBUM.Commercial.Suite.v3.28.0
2. ACDSee Pro 8
3. Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver, Flash,illustrator,after effect,Auditionฯลฯ)
4. Adobe Reader Ver 9.3.3
5. Aurora3D.Softs.App.Suite.2012-By.BR2x
6. Autodesk 3ds Max 8
7. AUTODESK.COMBUSTION.V2008-XFORCE
8. Nero 11 Ver 11.0.12300.0.23
9. Photodex Proshow Producer 3.2.2047
10. Photodex ProShow Producer v5.0.3206
11. ProDesktop 8.0
12. ProShow Gold 5.0.3310 Full
13. Sony Vegas PRO Ver 11.0 Build 424
14. swishmax2005
15. Format Factory

16. Microsoft office 10

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

- มีหูฟังให้ผู้แข่งขัน หรือสามารถนำมาเองได้

www.hwn.ac.th

 

 

 

ม.ค. 05

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
ห้อง 1309 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
_______________________________________________
ห้อง 1307 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2)
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5 650 3.2 GHz
RAM 4 GB
HD 500 GB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
2. Windows XP
———————————————————————————–
ห้อง 1204 และ ห้อง 1209
เครื่อง All In One Lenovo
CPU I5- 4670 3.10 GHz
RAM 4 GB DDR 3
HD 1 TB
VGA Intel HD Onboard
OS 1. Windows 7Professional 64 bit
————————————————————————————
รายการโปรแกรมพื้นฐานที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
Adobe Reader X
Microsoft Office 2013
Adobe Master Collection CS6
Win RAR
Sharp Develop 4.4
Edit Plus 3
Dev – C++
ACD See Pro5
Nero 7

ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
- การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน

www.skn.ac.th

Older posts «