ม.ค. 23

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร 0 2288 5765-66

ม.ค. 23

สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ โรงเรียนธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการแข่งดังนี้

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๑ แข่งที่โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

๑) คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๒) อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ ,ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๓) เรียงร้อยถ้อยความ  ชั้น ป. ๔ – ๖ ,ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๔) ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๕) ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม ๓ คน) ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.) และชั้น ม. ๔ – ๖

๖) กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (ทีม ๒ คน) กลอนสี่ ชั้น ป. ๔ – ๖ กาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ม.๑ – ๓ (สพป./สพม.) และอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้น ม. ๔ – ๖

วันที่ ๑๑  – ๑๒ ก.พ. ๖๑ แข่งที่โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

๗) ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (ทีม ๒ คน)  ชั้น ป.๑ – ๓, ป.๔ – ๖ , ชั้น ม. ๑ – ๓ (สพป./สพม.)  และทีมเดี่ยว ชั้น ม. ๔ – ๖

เข้าดูตารางแข่งได้ที่

สพป.เข้าชมที่ http://art67.sillapa.net/sp-nation/?name=index&file=time_table&cate=1

สพม.เข้าชมที่ http://art67.sillapa.net/sm-nation/?name=index&file=time_table&cate=1

 

 

 แผนผังอาคารแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคารหอประชุมชั้นบน 

ณ โรงเรียนธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

ม.ค. 23

เว็บไซต์จัดการแข่งขัน

ม.ค. 22

การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีการนำเสนอ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่อยู่ในการจัดส่ง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาวทิยาลัย นนทบุรี
51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูสุดารัตน์ 06-1624-1991, ครูสิรภพ 08-6334-8063

ม.ค. 20

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์
ตอนนี้สามารถตรวจสอบตารางการแข่งขัน และลำดับในการแข่งขันได้แล้วตามลิงค์ https://goo.gl/qYHZcL

ม.ค. 19

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ถ้าประสงค์ส่งทางไปรษณีย์ขอให้จัดส่งทาง EMS ถ้าไม่ส่งภายในวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาเข้ารับการประกวด โดยดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ให้ส่งรูปเล่มโครงงานที่
นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อาคาร สพฐ.3 ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 288 5765-66

ม.ค. 18

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

•วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
•วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน
•วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน
•วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน
•วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว
•วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
•วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

Older posts «